บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 9

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 9

Results

-

#1. กำหนดให้วงกลมวงเล็กและวงใหญ่มีรัศมี a และ b ตามลำดับ ถ้าเส้นสัมผัสวงกลมทั้งสองทำมุมกัน 60° ดังรูปแล้ว อัตราส่วน a : b เท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. เซตของจำนวนจริง x ที่สอดคล้องกับอสมการ (x - 3)(x + 1)⁴( x + 2)² > 0 คือข้อใด

ข้อต่อไป

#4. กำหนดให้ f(x+3) = x+2+ f(x) และ g(2x + 7) = 3x - 1 ถ้า f(-2) = 2 ข้อใดต่อไปนี้มีค่าเท่ากับ g⁻¹o f(1)

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดเป็นความยาวของรัศมีมีวงกลมที่มีจุด (2,0) เป็นจุดศูนย์กลางและสัมผัสเส้นตรง 3x - 4y - 10 = 0

ข้อต่อไป

#7. ถ้ามีสารละลาย A เข้นข้น 30% บรรจุอยู่ในถังปริมาณหนึ่ง แล้วผสมสารละลาย A เข้มขัน 50% ลงไป 10 ลิตร หลังจากนั้นผสมสารละลาย A เข้นข้น 100 เพิ่มอีกจำนวน 20 ลิตร ลงไปในถังทำให้ได้สารละลาย A เข้นข้น 28% จงหาว่าเริ่มต้นในถังที่มีสารละลาย A เข้มข้น 30% อยู่กี่ลิตร

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดถูกต้อง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *