บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1

Results

-

#1. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#2. ก๊าซโบรมีน 11.2 dm³ ที่ STP มีมวลเป็นกี่เท่าของก๊าซอาร์กอน 3.01 x 10²³ อะตอม (Br= 80,Ar= 40)

ข้อต่อไป

#3. เมื่อนำก๊ซไฮโดรเจนและก๊าชไนโตรเจนมาทำปฏิกิริยากันจะได้ก๊าซแอมโมเนีย ซึ่งประกอบด้วย อัตราส่วนจำนวนอะตอมของไฮโดรเจนต่อไนโตรเจนเท่ากับ 3 : 1 ข้อความใดต่อไปนี้ถูก (N= 14,H=1)

ข้อต่อไป

#4. ธาตุ A, B, C และ E เป็นธาตุที่อยู่ในคาบเดียวกันในตารางธาตุ และมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ 2,3.5 และ 7 ตามลำดับ จงพิจารณาข้อสรุปต่อไปนี้ ก. สารประกอบออกไซด์ของธาตุ A เมื่อละลายน้ำได้สารละลายมีฤทธิ์เป็นเบส cadetexam.blog ข. พันธะระหว่างธาตุ A กับธาตุ E เป็นพันธะไอออนิก ค. ธาตุ D รวมกับธาตุธาตุ E ได้สารประกอบ DE₃ ซึ่งมีรูปแบบเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยม ง. สูตรของสารประกอบไอ่ออนิกระหว่างธาตุ B และธาตุ D คือ BD₂ ข้อสรุปใดถูก

ข้อต่อไป

#5. ก๊าซไนโตรเจน 30 cm³ ทำปฏิกริยาพอดีกับก๊าซออกซิเจน 45 cm³ ได้ผลิตภัณฑ์เป็นก๊าซ Y เพียงอย่างเดียวจำนวน 30 cm³ สูตรเคมีของก๊าซ Y ควรเป็นอย่างไร

ข้อต่อไป

#6. แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของสารในข้อใดต่อไปนี้ถูก มีแต่แรงแวนเดอร์วาลส์ มีพันธะไออนิก มีพันธะไฮโดรเจนร่วมกับแรงอื่น

ข้อต่อไป

#7. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. มวลอะตอมของคลอรีนเท่ากับ 35.5 หมายถึงคลอรีน 1 อะตอมหนักเป็น 35.5 เท่าของ 1/12 ของมวล C - 12 1 อะตอม ข. ภาวะมาตรฐาน (STP) หมายถึงภาวะที่อุณหภูมิ 25°C ความดัน 1 atm ค. สาร 1 โมเลกุล มีมวลเป็นกรัมเท่ากับมวสโมเลกุลของสารนั้น ง. ก๊าซที่มีความดันไอสูง จะมีจุดเดือดต่ำกว่าก๊าซที่มีความดันไอต่ำ ข้อความใดถูก

ข้อต่อไป

#8. ถ้าระยะทางที่สารสีส้มเคลื่อนที่เท่ากับ 2.4 เซนติเมตร ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อต่อไป

#9. เหล็กมีมวลอะตอมเท่ากับ 55.8 มีความหนาแน่น 7.95 g/cm³ เหล็ก 10 อะตอม จะมีปริมาตรเท่าใด

ข้อต่อไป

#10. ขณะที่นักเรียนนายร้อยพิเชษฐ์กำลังฝึกภาคสนาม เขามองเห็นฟแลบออกจากปากกระบอกปืน รถถังคันหนึ่ง ที่ทำการยิงต่อเป้าหมาย อีก 3 วินาทีต่อมา เขาจึงได้ยินเสียงปืนรถถังคันนั้น อยาก ทราบว่ารถถังดังกล่าว อยู่ห่างจากนักเรียนนายร้อยพิเชษฐ์ ประมาณเท่าใด (กำหนดให้เสียงและ แสงเดินทางด้วยความเร็ว 330 และ 3 X 10⁸ เมตร/วินาที ตามลำดับ)

ข้อต่อไป

#11. จากรูป แสงเดินทางจากตัวกลาง 4 ผ่านตัวกลาง B ไปยังตัวกลาง C แล้วทำให้เกิดการสะท้อน exam.blog detexa กลับหมดพอดี โดยมุมตกกระทบที่ตัวกลาง B เป็น 30° กำหนดให้ดรรชนีหักเหของตัวกลาง A เป็น 3 และของตัวกลาง B เป็น √3 จงหาดรรชนีหักเหของตัวกลาง C

ข้อต่อไป

#12. จากรูป วัตถุหนึ่งวางห่างจากเลนส์นูนที่มีความยาวโฟกัส 4 เชนติเมตร เป็นระยะ 12 เซนติเมตร จะต้องวางเลนส์ เว้าที่มีความยาวโฟกัส 10 เซนติเมตร ห่างจากเลนส์นูนเท่าใด ภาพสุดท้ายที่ได้ จึงจะมีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ข้อต่อไป

#13. ต้องใช้กระจกเงาระนาบที่มีความสูงอย่างน้อยที่สุดเท่าใด และแขวนสูงจากพื้นเท่าใด (วัดจาก พื้นถึงขอบบนของกระจก) จึงจะทำให้ทั้ง นักเรียนนายร้อยสิทธา ซึ่งสูง 2 เมตร และ นักเรียน นายร้อยภาณุวัตร ซึ่งสูง 1.8 เมตร มองเห็นตัวเองได้ทั้งหมด (กำหนดให้แนวระดับสาบตาของ นักเรียนนายร้อยสิทธา และนักเรียนนายร้อยภาณุวัตรอยู่สูงจากพื้นดิน 1.86 เมตร และ 1.66 เซนติเมตร ตามลำดับ)

ข้อต่อไป

#14. อาจารย์นพปฎล ยืนอยู่หน้ากระจกเงาระนาบบานหนึ่ง แล้วมองเห็นเงาสะท้อนของรถบรรทุก ซึ่งอยู่ข้างหลังท่านและห่างจากกระจกเป็นระยะ 50 เมตร หากกระจกเคลื่อนที่เข้าหาท่านด้วย อัตราเร็ว 2 เมตร/วินาที และขณะเดียวกันรถบรรทุกก็เคลื่อนที่เข้าหาท่านด้วยอัตราเร็วเท่ากัน ภาพของรถบรรทุกจะเคลื่อนที่เข้าหาท่านด้วยอัตราเร็วเท่าใด

ข้อต่อไป

#15. ถ้าต้องการเห็นภาพตัวเองในกระจกมีขนาดใหญ่ขึ้นเป็น 3 เท่า เมื่อยืนห่างจากกระจกเป็นระยะ 50 เซนติเมตร จะต้องใช้กระจกที่มีรัศมีความโค้งเท่าใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *