บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 11

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 11

Results

-

#1. วัตถุชนิดหนึ่งมวล 200 กรัม เมื่อนำไปใส่ลงในถ้วยยูเรก้าสำหรับวัดความหนาแน่น พบว่ามีปริมาณ น้ำล้นออกมา 0.1 ลิตร จงหาความหนาแน่นของวัตถุนี้

ข้อต่อไป

#2. โลหะ A มีมวลมากกว่าโลหะ B อยู่ 2 เท่า แต่มีปริมาตรน้อยกว่าอยู่ 3 เท่า ถ้าโลหะ B มีความ หนาแน่นเป็น 20 g/cm³ จงหาความหนาแน่นของโลหะ A ในหน่วย g/cm³

ข้อต่อไป

#3. ขวดปริมาตร 1.5 สิตรบรรจุน้ำที่มีความหนาแน่น 1,000 matitt kg /m³ ไว้เต็มขวด เมื่อนำขวด ที่มีน้ำบรรจุเต็มนี้มาชั่งพบว่ามีมวลทั้งหมด 1.6 kg เมื่อนำขวดชนิดเดียวกันมาบรรจุของไหล A จนเต็มพบว่ามีมวลทั้งหมดเป็น 1.3 kg จงคำนวณหาความหนาแน่นของของไหล A ในหน่วย kg3

ข้อต่อไป

#4. ไฮโดรมิเตอร์เป็นเครื่องมือในการวัดค่าความหนาแน่นของของไหล ครั้งแรกไฮโดรมิเตอร์นี้ถูกจุ่มลงในน้ำเพื่อทำการกำหนดระดับที่จมโดยจมลึกเป็นระยะ 10 cm ดังรูป จากนั้นไฮโดรมิเตอร์ตัว เดิมนี้ถูกใช้ในการวัดค่าความหนาแน่นของของไหล X ปรากฎว่า ไฮโดรมิเตอร์นี้จมน้อยลงกว่า ระดับเดิม 0.5 cm จงคำนวณหาค่าความหนาแน่นของของไหล X นี้ ในหน่วย Kg/m³ กำหนดให้ความหนาแน่นของน้ำมีค่าเป็น 1,000 kg/m³

ข้อต่อไป

#5. นักเรียนเตรียมทหารวิ่งด้วยอัตราเร็วคงที่ 3 เมตรต่อวินาที จากกองร้อยไปยังโรงเลี้ยงที่มีระยะห่าง 300 เมตร ที่โรงเลี้ยงนักเรียนเตรียมทหารหยุดดื่มน้ำ 10 วินาที และวิ่งต่อไปยังสนามฝึกด้วยอัตราเร็วเท่าเดิม ถ้าระยะทางที่นักเรียนเตรียมทหารวิ่งได้ทั้งหมดมีค่า 540 เมตร จงคำนวณเวลาทั้งหมดที่ใช้ในหน่วยวินาที

ข้อต่อไป

#6. ในการวิ่งแข่งขันระหว่างนักวิ่งทีมชาติกับนักวิ่งสมัครเล่น นักวิ่งทีมชาติให้นักวิ่งสมัครเล่นออกวิ่งนำไปก่อน 10 วินาที โดยนักวิ่งสมัครเล่นวิ่งด้วยอัตราเร็วคงที่ 2 m/s ถ้านักวิ่งทีมชาติวิ่งด้วย อัตราเร็วคงที่ 2.5 m/s อยากทราบว่านักวิ่งทีมชาติต้องวิ่งนานกี่วินาทีถึงจะตามนักวิ่งสมัครเล่นทันพอดี

ข้อต่อไป

#7. ในการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์นักปั่น A ปั่นจักรยานอยู่หลังนักปั่น B อยู่ 10 เมตร สำหรับระยะทาง 150 เมตร สุดท้ายก่อนเข้าเส้นชัย ถ้าอัตราเร็วของนักปั่น B คงที่อยู่ที่ 54 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จงหาว่านักปั่น A ควรปั่นจักรยานด้วยอัตราเร็วคงที่เท่าใด ถ้านักปั่น A ต้องการเข้าเส้นชัยก่อนนักปั่น B เป็นเวลา 2 วินาที

ข้อต่อไป

#8. ในการฝึกเดินแผนที่เข็มทิศ จากที่พักไปยังเป้าหมาย นักเรียนนายร้อยออกจากเดินบนพื้นราบ จากที่พักไปทางทิศเหนือเป็นระยะทาง 300 เมตร จากนั้นเลี้ยวขวาเดินตรงขึ้นทางลาดเขา เป็น ระยะทาง 500 เมตรจนถึงเป้าหมาย ซึ่งเป้าหมายนี้อยู่สูงกว่าระดับพื้นราบ 300 เมตร จงประมาณค่าการกระจัดที่ใกล้เคียงที่สุดจากที่พักไปยังเป้าหมายนี้ในหน่วยเมตร

ข้อต่อไป

#9. รถยนต์วิ่งรอบวงเวียนแห่งหนึ่งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 เมตรเป็นจำนวน 3/4 รอบโดยใช้เวลา 10 วินาที ข้อใดต่อไปนี้ผิด (กำหนดให้ π = 22/7)

ข้อต่อไป

#10. จากการทดสอบสมรรถนะของรถลำเลียงพลเป็นเวลา 30 วินาที พบความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางกับเวลาเป็นดังรูป จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยของรถลำเสียงพลคันนี้ในหน่วย เมตรต่อวินาที

ข้อต่อไป

#11. รถยนต์เคลื่อนที่ตามความสัมพันธ์ ของกราฟดังรูป ข้อใดต่อไปนี้ผิด

ข้อต่อไป

#12. วัตถุเคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่งดังรูป จงคำนวณหาค่าระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในช่วงเวลา 10 - 20 วินาที

ข้อต่อไป

#13. โยนก้อนหินจากพื้นดินขึ้นบนท้องฟ้าในแนวดิ่งด้วยอัตราเร็วเริ่มต้น 15 เมตรต่อวินาที จงหาว่าที่เวลาเท่าใดก้อนหินจะตกลงมาที่พื้นดินดังเดิม กำหนดให้อัตราเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงโลกมีค่าเป็น 10 เมตรต่อ(วินาที)²

ข้อต่อไป

#14. วัตถุมวล m = 1 กิโลกรัม ถูกดันด้วยแรง 30 นิวตัน ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปทางซ้ายด้วยอัตราเร่ง a กำหนดให้สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ระหว่างพื้นกับวัตถุเป็น μk จงคำนวณหาอัตราเร่ง a อันเนื่องมาจากการเคลื่อนที่นี้ในหน่วย เมตร/(วินาที)² กำหนดให้ g เป็นอัตราเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก

ข้อต่อไป

#15. ก้อนหินมวล m กิโลกรัม วางอยู่บนพื้นเอียงทำมุม 30° กับพื้นราบ กำหนดให้สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตย์ระหว่างพื้นเอียงกับก้อนหินมีค่าเป็น μs อยากทราบว่าต้องการให้ก้อนหินนี้เคลื่อนที่ลงตามพื้นเอียงได้เอง ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตย์ระหว่างพื้นเอียงกับก้อนหิน สามารถมีค่ามากที่สุดได้เท่าใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *