บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4

Results

-

#1. จ่าสิบเอก กลมเกลียว เชี่ยวชาญศึก ขับรถถังลาดตะเวนตามเส้นทางดังต่อไปนี้ เริ่มออกจากจุด ก มุ่งไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทาง 7 กิโลเมตร ถึงจุด ข เลี้ยวซ้ายไปทางทิศใต้ด้วยอัตราเร็ว 28 กิโลเมตร/ชั่วโมง เป็นเวลา 30 นาที ถึงจุด ค เลี้ยวซ้ายไปทางทิศตะวันออกด้วยอัตราเร็ว 37.5 กิโลเมตร/ชั่วโมง เป็นเวลา 24 นาทึ ถึงจุด ง เลี้ยวขวาไปทางทิศใต้เป็นระยะทาง 6 กิโลเมตร ถึงจุด จ จงคำนวณหาการกระจัดจากจุด ก มายังจุด จ ตอบในหน่วยกิโลเมตร

ข้อต่อไป

#2. เดินวนตามเส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ก ข ค ง ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา โดยเริ่มจากจุด ก ด้วยอัตราเร็ว 50 เมตร/นาที เป็นเวลา 5 นาที จงคำนวณหาความเร็ว ตอบในหน่วยเมตร/นาที

ข้อต่อไป

#3. กองร้อยทหารใช้ไฟฟ้าแรงเคลื่อน 220 โวลต์ ในหนึ่งวันเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าดังนี้
ไฟส่องสว่างขนาด 20 วัตต์ 6 ดวง เวลา 10 ชั่วโมง
ตู้อบกล้องเล็งปืนใช้กระแสไฟฟ้าตู้ละ 0.25 แอมแปร์ 2 ตู้ เวลา20 ชั่วโมง
พัดลมขนาด 50 วัตต์ 16 ตัว เวลา 8 ชั่วโมง 45 นาที
ถ้าค่าไฟฟ้าหน่วยละ 3 บาท ในเดือนเมษายน กองร้อยนี้จะเสียค่าไฟฟ้ากี่บาท

ข้อต่อไป

#4. วงจรไฟฟ้าในภาพ โวลต์มิเตอร์จะอ่านค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าตกคร่อมตัวต้านทานได้กี่โวลต์ กำหนดให้ถ่านไฟฉาย 1 ก้อนมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 1.5 โวลต์ ความต้านทานภายใน 2.5 โอห์ม ดำ, น้ำตาล, แดง, ส้ม, เหลือง. เขียว. น้ำเงิน, ม่วง, เทา, ขาว

ข้อต่อไป

#5. ในภาพเป็นวงจรของกิจกรรมทรานชิสเดอร์ทำหน้าที่สวิตซ์ ก ข ค เป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของวงจร ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#6. ในการฝึกภาคสนามครั้งหนึ่งต้องการเดินสายไฟฟ้าเข้ามาใช้ในศูนย์สื่อสาร ซึ่งมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทุกชนิด ต้องการแรงเคลื่อน ไฟฟ้า 220 โวลต์ และใช้กำลังไฟฟ้าดังนี้ วิทยุสื่อสาร 200 วัตต์ 4 เครื่อง คอมพิวเตอร์ 150 วัตต์ 2 เครื่อง ไฟส่องสว่าง 30 วัตต์ 6 หลอด ต้องใช้สายไฟฟ้าที่ทนกระแสอย่างน้อยที่สุดกี่แอมแปร์

ข้อต่อไป

#7. แสงเดินทางผ่านตัวกลางซึ่งมีดรรชนีหักเห n₁, n₂, n₃, n₄, n₅ ซึ่งรอยต่อระหว่างตัวกลางทุกตัวขนานกัน รังสีของแสงตกกระทบและรังสีหักเห แสดงในภาพ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#8. เลนส์ไม่ทราบชนิดและความยาวโฟกัสอันหนึ่งวางไว้ตรงกลาง ด้านขวาเป็นจอภาพอยู่ห่างจากเลนส์ 20 เซนติเมตร ด้านซ้ายมีวัตถุสูง 4 เซนติเมตรวางอยู่ ทำให้เกิดภาพบนจอสูง 16 เซนติเมตร เลนส์นี้เป็นเลนส์อะไร และมีความยาวโฟกัสเท่ากับกี่เซนติเมตร

ข้อต่อไป

#9. วัตถุอยู่ห่างจากกระจกนูนเป็นระยะ 3,000 เซนติเมตร ถ้ากระจกนูนมีค่ารัศมีความโค้ง 1,500 เซนติเมตร จะเกิดภาพห่างจากกระจกเป็นระยะทางกี่เมตร

ข้อต่อไป

#10. ก ข ค ง แทนกระจกโค้งหรือเลนส์ที่ยังไม่ทราบว่าเป็นกระจกเว้า กระจกนูน เลนส์เว้า หรือเลนส์นูน ทั้งหมดมีความยาวโฟกัส 15 เซนติเมตร วางวัตถุ O ไว้ห่าง 20 เซนติเมตรเท่ากันทำให้เกิดภาพ 1 ขึ้น จงพิจารณาว่าข้อใดถูก (รูปแค่ละรูปใช้สเกล ไม่เท่ากัน)

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *