บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 9

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 9

Results

-

#1. ในการทดลองหาอัตราส่วน โดยโมลของสารที่ทำปฏิกิริยาพอดีกัน โดยผสมสารละลายใสไม่มีสีของสาร A และ B ในหลอดทดลองจะได้ตะกอนของสาร C และสารละลายใสของสาร D วัดความสูงของตะกอนที่ได้จากการผสมสารละลายในปริมาณต่างๆ ได้ผลการทดลองดังตารางต่อไปนี้
ข้อความใดต่อไปนี้สอดคล้องกับผลการทดลองที่ได้ในตาราง

ข้อต่อไป

#2. ข้อความข้างต้นข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 44.8 dm³ ที่ STP มีมวลเซ็นกี่เท่าของก๊าซออกซิเจน 3.01 x 10²³ โมเลกุล (N = 14, O = 16)

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#5. จากข้อมูลที่ให้ต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อต่อไป

#6. .ที่อุณหภูมิและความดันค่าหนึ่งก๊าซ CO₂ 11.0 กรัม มีปริมาตร 7.16 dm³ ถ้าที่อุณหภูมิและความดันเดียวกันนี้ก๊าซ CH₄ 4.52 x 10²³ โมเลกุล จะมีปริมาตรเท่ากับ (C = 12, O = 16, H = 1)

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#8. ในวันที่อากาศมีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เสียงที่จะเลี้ยวเบนในแนวระดับผ่านหน้าต่างสูง 1.0 เมตร กว้าง 0.75 เมตร ได้มากที่สุดมีความถี่กี่เฮิรตซ์

ข้อต่อไป

#9. ขณะเริ่มจับเวลา รถยนต์คันหนึ่งมีความเร็ว 10 เมตร/วินาที และมีความเร่งคงที่ 6 เมตร/วินาที² จงหาว่าในระหว่างวินาทีที่ 6 รถยนต์เคลื่อนที่ได้ระยะทางกี่เมตร

ข้อต่อไป

#10. เครื่องบินขับไล่ F-16 บินด้วยอัตราเร็ว 2 มัค ผ่านเหนือศีรษะของนักเรียนนายร้อยแก่ง ซึ่งยืนอยู่ยนพื้นดินที่ความสูงวัดจากศีรษะเป็นระยะ 1500 เมตร เครื่องบินบินผ่านเขาเป็นเวลานานกี่วินาที เขาจึงจะได้ยินเสียงของเครื่องบิน (กำหนดให้อัตราเร็วของเสียงในอากาศเท่ากับ 350 เมตร/ วินาที)

ข้อต่อไป

#11. นักเรียนนายร้อยกิตติ กระโดดร่มจากเครื่องบิน และลอยต่ำลงมาถึงระดับความสูง 105 เมตร ในขณะนั้นร่มเคลื่อนที่ลงในแนวดิ่งเหนือศีรษะครูฝึกพอดีด้วยอัตราเร็วคงที่ 6 เมตร/วินาที หลัง จากนั้นอีก 5 วินาที เขาได้ยินเสียงของครูฝึกผ่านเครื่องขยายเสียงจากพื้นดินที่มีกำลัง 150 วัตต์ให้เขาเตรียมตัวลงพื้น จงหาว่าความเข้มเสียง ณ ตำแหน่งนี้มีค่กี่วัตต์ต่อตารางเมตร

ข้อต่อไป

#12. จากกราฟ จงหาระยะทางที่เคลื่อนที่เป็นเวลา 7 วินาที

ข้อต่อไป

#13. จากรูป จงหาขนาดและทิศของแรงลัพธ์ ที่ทำกับแรง 8 นิวตัน

ข้อต่อไป

#14. จากรูป จงหาขนาดของแรงดึงดูดระหว่างมวลที่กระทำต่อมวล m₁ เนื่องจากมวล m₂ และมวล m₃ ในเทอมของค่าคงตัวโน้มถ่วงสากล G (กำหนดให้ m₁ = 2 กิโลกรัม, m₂ = 2 กิโลกรัม และ m₃ = 6 กิโลกรัม)

ข้อต่อไป

#15. ชายคนหนึ่งยืนอยู่บนตาชั่งในลิฟต์ ขณะที่ลิฟต์เคลื่อนที่ขึ้นด้วยอัตราเร่ง a อ่านน้ำหนักจากตาชั่ง ได้ 600 นิวตัน แต่เมื่อลิฟต์เคลื่อนที่ลงด้วยอัตราเร่ง a เท่าเดิม เขาอ่านน้ำหนักได้ 200 นิวตัน จงหาว่าอัตราเร่ง a มีค่ากี่เมตร/วินาที²

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *