บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 2

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 2

Results

-

#1. ข้อใดมิใช่บทบาทหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดมิใช่ข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดผิดหลักความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทาน

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดมิใช่บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในปัจจุบัน

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดกล่าวเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรอยุธยากับประเทศเพื่อนบ้านไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งประดิษฐ์หรือศิลปวัฒนธรรมของอาฌาจักรสุโขทัยที่ได้รับอิทธิพล จากประเทศอื่นๆ ไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. จักรสุโขทัยถูกผนวกกับอาณาจักรอยุธยาตรงกับรัชสมัยของกษัตริย์สุโขทัยและอยุธยาในข้อใด

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดมิใช่ข้อดีของการที่พระยาตาก (สิน) กู้เอกราชโดยผ่านทางเมืองชายทะเลสู่อยุธยา

ข้อต่อไป

#9. สมัยนาราแห่งญี่ปุ่น ตรงกับราชวงศ์ใดของจีน

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดมิใช่การวางรากฐานประชาธิปไตยในสมัยรัชกาลที่ 5

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *