บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบจริง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 1 (ทบ.63)

ข้อสอบจริง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 1 (ทบ.63)

Results

-

#1. พระมหากษัตริย์พระองค์ใดทรงทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในประเทศอินเดียและแผ่ขยายวงกว้างไปในดินแดนต่างๆ

#2. การคิดและการกระทำข้อใดเป็นการคิดแบบปลุกเร้าคุณธรรม

#3. พระพุทธเจ้าทรงกระทำการใดที่ถือเป็นการธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนที่สุด

#4. บุคคลใดนำข้อคิดที่ได้จากเรื่องมโหสถชาดกมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เหมาะสมที่สุด

#5. ในฐานะนักเรียน บุคคลใดถือว่าปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีได้เหมาะสมที่สุด

#6. ข้อใดเป็นไปตามกลไกของอุปสงค์

#7. นายสิงหาขโมยโทรศัพท์ของนายธันวาไปใช้ ต่อมาเปลี่ยนใจแอบนำมาคืน การกระทำของนายสิงหามีความผิดหรือไม่

#8. ปัจจัยข้อใดสะท้อนความสำเร็จของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมากที่สุด

#9. นักเรียนเห็นนักการเมืองในท้องถิ่นของตน กำลังแจกของขวัญปีใหม่ให้แก่ชาวบ้านในช่วงใกล้เลือกตั้งท้องถิ่น นักเรียนจึงนำข้อมูลเหล่านี้ไปแจ้งแก่คณะกรรมการการเลือกตั้งในท้องถิ่นนักเรียน กำลังทำหน้าที่ของปวงชนชาวไทยอย่างไรตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

#10. รูปแบบของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่มีความเชื่อมโยงในระดับต่ำสุดจนถึงรูปแบบที่มีความเชื่อมโยงสูงสุด คือข้อใด

#11. " การใช้นโยบายชิม ช็อป ใช้ของรัฐบาล ฯลฯ ตามด้วยการลคอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท " การใช้ทั้งนโยบายการเงิน และนโยบายการคลัง ดังกล่าวรัฐบาลปัจจุบันทำเพื่อวัตถุประสงค์ใด

#12. ถ้าเกิดภาวะเงินฝืดจะก่อให้เกิดผลประโยชน์กับใคร อย่างไร

#13. ลักษณะภูมิอากาศแบบใดที่มีปรากฎในทุกทวีป

#14. กำหนดให้ทุก ๆ 15 องศา คิดเป็น 1 ชั่วโมง ประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ที่ลองจิด 135 องศาตะวันออก และ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ลองจิจูด 120 องศาตะวันตก จงคำนวณหาว่าเวลาในประเทศญี่ปุ่นเร็วหรือช้ากว่ากรุงวอชิงตัน ดีซี กี่ชั่วโมง

#15. การกระทำใดเป็นแนวทางการช่วยลดหรือชะลอสภาวะโลกร้อนในเชิงภูมิศาสตร์

#16. การกระทำใดสะท้อนถึงความพยายามที่จะอยู่แบบสอดคล้องและมีผลกระทบต่อธรรมชาติน้อยที่สุด

#17. ข้อใด ไม่ใช่ รัฐโบราณในดินแดนไทยที่ศูนย์กลางของอาณาจักรกลายเป็นจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทยในปัจจุบัน

#18. ปัจจัยข้อใดสำดัญน้อยที่สุดในการส่งเสริมให้อยุธยามีความรุ่งเรืองทางการค้ากับนานาชาติ

#19. เหตุผลสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศเลิกทาสคือข้อใด
ก. เพื่อสร้างคนเข้ารับราชการ
ข. เพื่อตัดทอนอำนาจเจ้าขุนมูลนาย
ค. เพื่อสร้างสังคมที่ก้าวหน้าและทันสมัย
ง.เพื่อสร้างแรงงานอิสระในภาคเกษตรกรรม

#20. เหตุการณ์ในข้อใดสมัยรัตนโกสินทร์ที่ทำให้ประเทศไทยได้รับอิสระในการเก็บภาษีศุลกากร ได้เหมือนกับประเทศที่มีอธิปไตยอื่น ๆ

#21. ข้อใดไม่ใช่ผลประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1

#22. เหตุผลสำคัญที่สุดที่ทำให้ขบวนการเสรีไทยเป็นกลุ่มวีรบุรุษที่สมควรได้รับการยกย่องคือข้อใด

#23. "...หลักสำคัญว่า ต้องมีน้ำบริโภคน้ำใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตนั้นอยู่ที่น้ำ ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้..."พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่คณะผู้อำนวยงานสำนักงาน กปร. ณ พระตำหนัก จิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2529
โครงการพระราชดำริใดไม่สอดคล้องกับพระบรมราโชวาทข้างต้น

#24. ข้อใดถูกต้อง

#25. ข้อใดในสนธิสัญญาเบาว์ริงเป็นสิ่งที่ประเทศไทยเสียเปรียบน้อยที่สุด

#26. ข้อความต่อไปนี้ เป็นพระราชปณิธาณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด

#27. การกู้เงิน 1 ล้านล้านบาทของรัฐเพื่อมาดำเนินการแก้ปัญหาผลกระทบจากวิกฤตโรคระบาด COVID 19 ถือเป็นนโยบายด้านใดของรัฐบาล

#28. ข้อใดถูกต้อง

#29. ข้อใดไม่สอดคล้องกับการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาประเทศ

#30. ข้อใดมิใช่ผลกระทบของภาวะเงินเฟ้อ

#31. ทวีปอเมริกาเหนือมีลักษณะทางภูมิประเทศที่แตกต่างกันอย่างมาก ปัจจัยใดที่ไม่มีผลต่อความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ของทวีป

#32. ข้อใดเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์

#33. ปัญหาการฆ่าตัวตายในสังคมทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวันเพราะคนไทยขาดธรรมะข้อใด

#34. ทศพิธราชธรรม คือธรรมสำหรับผู้ใด

#35. องค์กรใดมิใช่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

#36. กฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิ หน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โทษของการกระทำผิคต้องชดใช้ค่าเสียหาย เป็นสาระสำคัญของกฎหมายใด

#37. ข้อใดไม่เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

#38. พระรามคำแหง เป็นชื่อที่พระรามได้รับพระราชทานนามจากพระกรณียกิจใด

#39. พระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่สนพระราชหฤทัยและทรงใช้ภาษาอังกฤยสื่อสารกับชาวต่างชาติ ด้วยพระองค์เองเป็นพระองค์แรก

#40. ข้อใดคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้ไทยต้องเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2

#41. โคลงบทนี้แต่งโดยผู้ใดและมีเหตุจูงใจจากเหตุการณ์ใด

#42. การปกครองในระบอบฟิวดัล เป็นการปกครองของยุโรปในสมัยใด

#43. ในยุคอาณานิคมประเทศใดที่เข้าไปตั้งถิ่นฐานและมีอิทธิพลทางวัฒนธรรมในทวีปอเมริกาใต้น้อยที่สุด

#44. ข้อใดกล่าวถึงพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไม่ถูกต้อง

#45. ข้อใดมิใช่เหตุการณ์สำคัญในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *