บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบจริง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 1 (ทบ.62)

ข้อสอบจริง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 1 (ทบ.62)

Results

-

#1. แนวทางที่สมาชิกในสังคมปฏิบัติโดยเกี่ยวข้องกับศีลธรรม ความดี ความชั่ว หมายถึงบรรทัดฐานทางสังคม แบบใด

#2. หากสมาชิกในสังคมละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามวิถีประชา จะมีการควบคุมทางสังคมด้วยวิธีต่างๆ ยกเว้นวิธีใด

#3. ข้อใดเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของ "วัฒนธรรม"

#4. สมหญิงเป็นนักศึกษาฝึกงานในหน่วยงานของรัฐ ไม่ยอมสมคบคิดปลอมลายเซ็นเพื่อเบิกเงินและได้เปิดโปง

#5. คำว่า "สังคมผู้สูงอายุ" หมายถึงข้อใด

#6. โครงการแกล้งดินตามแนวพระราชดำริ เป็นการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเรื่องใด

#7. สำนวนใดใช้ได้ตรงที่สุดกับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม

#8. การกำหนดค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ได้กำหนดให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสิ่งใด

#9. ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข้อใดคือลักษณะตามความหมายของการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

#10. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจมีกี่ขั้นตอน ปัจจุบันการวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อยู่ใน ขั้นตอนใด

#11. เกณฑ์ดัชนีคุณภาพอากาศที่วัดฝุ่นละอองขนาดเล็กขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ระดับใดที่จัดว่าเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

#12. บุญธรรมถูกดำเนินคดีข้อหาลักลอบาสัตว์ป่าประเภทเสือโคร่งเพื่อส่งไปต่างประเทศ นอกจากจะเป็นการผิดกฎหมายในประเทศแล้ว การกระทำดังกล่าวถือเป็นการขัดต่ออนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง ประเทศฉบับใด

#13. พายุโซนร้อนปาบึก ที่พัดเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อเดือนมกราคม 2562 มีสาเหตุการเกิดพายุได้อย่างไร และ เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่จังหวัดใด

#14. ภาคใต้ของไทยโดยเฉพาะฝั่งตะวันออก มีฝนตกชุกและน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีเพราะอิทธิพลของปรากฏการณ์ในข้อใด

#15. ภูมิภาคใดของประเทศไทยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวน้อยที่สุด

#16. สงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้นในปี ค.ศ.1939-1945 ตรงกับปีพุทธศักราชใด

#17. กรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวงที่มีความเจริญทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจด้วยองค์ประกอบหลายประการ ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของความเจริญทางค้านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ

#18. เหตุใดสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเชื่อมสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสอย่างใกล้ชิด

#19. สถานภาพของกษัตริย์ไทยมีพัฒนาการที่แตกต่างกันข้อใดไม่ใช่สถานภาพของกษัตริย์ไทย

#20. กฎหมายตราสามดวง เป็นประมวลกฎหมายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ซึ่งได้ชำระกฎหมายเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยา ผนวกกับส่วนที่ตราขึ้นใหม่ทั้งความแพ่งและอาญา เพื่อใช้เป็นหลักในระบบยุติธรรมจนถึงรัชกาลที่ 5 ประกอบด้วยตราประทับ 3 ดวง แต่ละดวงตรงกับตำแหน่งใด

#21. ผลกระทบจากการค้นพบและการสำรวจทางทะเลนับตั้งแต่โกลัมบัสได้คั้นพบทวีปอเมริกา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มากมาย ยกเว้นข้อใด

#22. การรู้จักทำประโยชน์แก่สังดม โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง เรียกว่าเป็นผู้มีหลักธรรมข้อใด

#23. การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงบำเพ็ญกิริยาต่ำง ๆ ที่เป็นการฝึกฝนตน ตามลำดับขั้นตอนอย่างไร

#24. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มีความสำคัญอย่างไร

#25. พิธีตักบาตรเทโว เป็นพิธีการที่จะกระทำในเทศกาลใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *