บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบจริง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1 (ทบ.62)

ข้อสอบจริง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1 (ทบ.62)

Results

-

#1. ข้อใดมีคำสะกดผิด

#2. ข้อใดที่คำอ่านในวงเล็บถูกต้อง

#3. ข้อความต่อไปนี้มีเสียงควบกล้ำกี่เสียง (ไม่นับเสียงซ้ำ)"พระราชพิธีพระบรมราชาภิเยกเป็นโบราณราชประเพณี เพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศชาติ"

#4. ข้อใดเป็นสาระสำคัญในบทพระราชนิพนธ์ต่อไปนี้

#5. ข้อใดสื่อความหมายถึงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

#6. ข้อใดใช้ลักษณนามถูกต้อง

#7. ข้อใดไม่มีวิสามานยนาม

#8. ข้อใดไม่มีคำบุพบท

#9. ข้อใดไม่มีความหมายเชิงอุปมา

#10. "ขาดทุนคือกำไร" มีลักษณะเป็นคำคมเพราะเหตุใด

#11. ข้อใดใช้คำชัดเจนที่สุด

#12. ข้อใดใช้ราชาศัพท์ถูกต้อง

#13. ข้อใดใช้คำตรงตามความหมาย

#14. "ไทยสวมบทบาทประธานอาเซียนเยือนอิเหนาหวังเดินหน้าสรุปผลเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค" คำที่ขีดเส้นใต้หมายถึงข้อใด

#15. ข้อใดใช้คำไม่ฟุ่มเฟือย

#16. ข้อใดมีคำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

#17. ข้อใดเป็นข้อเท็จจริง

#18. ข้อใดเป็นข้อคิดเห็น

#19. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการย่อความ

#20. ประโยคต่อไปนี้แสดงเจตนาตรงกับข้อใด
"ขอให้ประชาชนงดกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดฝุ่นละออง หากฝ่าฝืนจะถูกคำเนินคดีหรือมีโทษ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท"

#21. ข้อใดเป็นประโยค

#22. หากท่านได้ฟังเพลง "อยู่ย่างจงรัก ตายอย่างภักดี" แล้วทำให้ท่านมีกำลังใจ ไม่ท้อถอยที่จะกระทำความดี เพื่อบ้านเมืองและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ แสดงว่าท่านมีประสิทธิภาพการฟังตามข้อใด

#23. ข้อใดเหมาะสมแก่การสนทนากับบุคคลที่รู้จักกันใหม่

#24. สำนวนข้อใดที่ผู้รับสารเป็นอุปสรรดในการสื่อสาร

#25. ข้อใดใช้เครื่องหมายไม้ยมกถูกต้อง

#26. หนังสือเล่มใดที่ทำให้ผู้อ่านได้รับความรู้ทางทหารและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติมากที่สุด

#27. "รดชำระมลทินอินทรีย์ มุรธาวารีภิเษกสรง
ลูบไล้เสาวคนธ์ธารทรง บรรจงสอดซับสนับเพลา" คำที่ขีดเส้นใด้มีความหมายตรงกับข้อใด

#28. เวตาลมีลักษณะคล้ายสัตว์ชนิดใด

#29. ข้อใดแสดงถึงความกล้าหาญของกำลังพลในกองทัพมากที่สุด

#30. "ถึงสามโคกโศกถวิลถึงปิ่นเกล้า พระพุทธเจ้าหลวงบำรุงซึ่งกรุงศรี" คำที่ขีดเส้นใต้ มีความหมายตรงกับข้อใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *