บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบจริง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1 (ทบ.63)

ข้อสอบจริง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1 (ทบ.63)

Results

-

#1. จากคำประพันธ์ข้างต้น ข้อใดคือข้อเท็จจริง

#2. ข้อใดเรียงคำประพันช์ต่อไปนี้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์
ก.มือเท้าฝ้าขโมยปากท้องโซ้ยโอ๊ยโกงกิน
ข. หยุดก่อคอร์รัปชันกรรมตามทันมันบ้าบิ่น
ค. กรรมเวรเห็นเข้าวินน้ำตารินชดใช้กรรม
ง.ต้นตอคอร์รัปชันหัวใจนั้นมันหิวโหย

#3. "หลังจากที่เราร่วมกัน...(ก)...มาหลายชั่วโมง คงถึงเวลาที่ผมต้องขอให้สมาชิกทุกคน...(ข)...แล้วครับ" ควรเติมคำใดลงในช่องว่างเหมาะสมที่สุด

#4. "งูเห่า" ในที่นี้หมายถึงข้อใด

#5. "ศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมด่วน เพื่อพิจารณาคำร้องของ "นายชวน หลีกภัย" ประธานรัฐสภา กรณี ส.ส. พรรครัฐบาลเสียบบัตรแทนกัน ทำให้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรัฐบาลมูลค่า 3.2 ล้านล้านบาท ขัดมาตรา 114 มาตรา 115 และมาตรา 120 ของรัฐธรรมนูญ" ข้อความข้างต้นใช้ภาษาระดับใด

#6. ข้อใดใช้ทั้งวัจนและอวัจนภาษา

#7. คำที่มีรูปวรรณยุกต์ในข้อใดใช้รูปตรงกับเสียงวรรณยุกต์ทุกคำ

#8. "แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนด
ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน"
แนวคิดข้อใคสอดคล้องกับบทประพันธ์ข้างต้น

#9. ข้อใดสะกดถูกต้องทุกคำ

#10. วรรคใดมีพยัญชนะต้นประสม

#11. " ป่าที่มีเสียงป่าผวากรีด แมลงหวีดนกหวาดประสาทฝ่อ
ทั้งหนาวเยือกเย็นเฉียบยะเยียบคอ ก็ค่อยเงียบแล้วหนอ...สงบเย็น "
คำประพันธ์ข้างต้นมีอักษรนำกี่คำ

#12. สำนวนในข้อใดเกี่ยวข้องกับการพูด

#13. พาดหัวข่าวข้อใดไม่ได้แสดงความรู้สึกหรือความคิดเห็น

#14. ข้อใดไม่มีภาษาแสดงจินตภาพ

#15. "อันที่จริงคนเขาอยากให้เราดี แต่ถ้าเด่นขึ้นทุกทีเขาหมั่นไส้
จงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัย ไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกิน"
ข้อความข้างต้นผู้พูดมีเจตนาตรงกับข้อใด

#16. คำประสมข้อใดเกิดจากการสร้างคำที่มีภาษาเหมือนกับคำว่า "พ่อมด"

#17. ข้อใดมีลักษณนามเหมือนคำที่กำหนดให้ "ตาลปัตร กริช ไม้พาย"

#18. "น้ำ" ในข้อใดมีความหมายต่างจากข้ออื่น

#19. เมื่อเช้าสภาพอากาศขมุกขมัว คำที่ขีดเสั้นใต้อ่านอย่างไร

#20. ข้อใดคือพระนามาภิไธยแบบย่อที่ถูกต้อง

#21. " ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมาน" พยัญชนะที่ขีดเส้นใต้ทำหน้ที่เป็นคำชนิดใด

#22. "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป" ข้อใดตรงกับงำนวนคำซ้อนที่ปรากฏในพระปฐมบรมราชโองการข้างต้น

#23. ข้อใดหมายถึงกองทัพ

#24. ข้อใดไม่ใช่ภาษาโน้มน้าวใจ

#25. ข้อใดเป็นประโยคแสดงเจตนาบอกเล่า

#26. "...ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติ และจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติ..." ข้อใดเป็นแนวคิดสำคัญของพระบรมราโชวาทข้างต้น

#27. ข้อใดไม่ปรากฏภาพพจน์

#28. ข้อใดหมายถึงการพูดที่สัมฤทธิ์ผล

#29. ข้อใดแสดงให้เห็นถึงยุทธวิธีการสู้รบ

#30. ข้อใดเป็นคำไม่เข้าพวก

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *