บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2

Results

-

#1. ความรู้คู่เปรียบด้วย กำลัง กายเฮย สุจริตคือเกราะบัง สาตรพ้อง ปัญญาประดุจดัง อาวุธ กุมสติต่างโล่ป้อง อาจแกล้วกลางสนาม ท่านคิดว่าโคลงบาทใดใกล้เคียงกับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล ปัจจุบัน ที่ทรงแนะให้คนไทยใช้วิธีเอาชนะปัญหาเศรษฐกิจในปีเสือดุ

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดเรียงประโยคถูกต้องที่สุด ก. โดยทั่วไปบริบทหรือถ้อยคำอื่นๆที่แวดล้อมจะช่วยให้เข้าใจความหมายได้ถูกต้อง ข. คือไม่ออกเสียงพยัญชนะที่ควบ เพราะไม่ได้เอาใจใส่ ค. ถ้อยคำที่พูดก็จะไม่น่าฟัง ทำให้เสียบุคลิกภาพของผู้พูด ง. ปัจจุบันการออกเสียงคำควบกล้ำของคนไทยมักไม่ถูกต้อง จ. แต่บางอย่างผู้ฟังก็อาจไม่เข้าใจควมหมาย และเมื่อออกเสียงพยัญชนะควบกล้ำไม่ชัดเจน

ข้อต่อไป

#3. เห็นเสีอหมอบอย่าเชื่อว่าเสื้อไหว้ เผลอเมื่อไรเสือกินสิ้นทั้งขน เป็นคนต้องเกรงเยงยำน้ำใจคน เขาถ่อมตนอย่าเหมาว่าเขากลัว เขาไม่สู้อย่าเหมาว่าเขาแพ้ คชสีห์แท้หรือจะสู้หมูชั่ว วางตนสมคมประจักษ์ในฝักตัว ชาติคนชั่วลบหลู่อย่าสู้มัน คำประพันธ์ดังกล่าว มีความหมายตรงกับสำนวนใด

ข้อต่อไป

#4. " ...จงรู้เถิดว่า ถ้าเมื่อได้ทำความผิดเมื่อใด จะได้รับโทษโดยทันที การที่มีพ่อเป็นพระเจ้า แผ่นดินนั้น จะไม่เป็นการช่วยเหลืออุดหนุนแก้ไขอันใดเลย อีกประการหนึ่งชีวิตสังขารของมนุษย์ ไม่ยั่งยืนยาวเหมือนเหล็กศิลา ถึงโดยว่าจะมีพ่ออยู่ในขณะหนึ่ง ก็คงจะมีเวลาที่ไม่มีได้ขณะหนึ่งเป็น แน่แท้ ถ้าประพฤติความชั่วเสียแต่ในเวลามีพ่ออยู่แล้ว โดยจะปิดบังซ่อนเร้นอยู่ได้ ด้วยอย่างหนึ่ง อย่างใด เวลาไม่มีพ่อ ความชั่วนั้นคงจะปรากฎเป็นโทษติดตัวเหมือนเงาตามหลังอยู่ไม่ขาด ..." พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่พระเจ้าลูกยาเธอ 4 พระองค์ครั้งเสด็จไปทรงศึกษาวิชาการ ณ ต่างประเทศ มีความหมายตรงกับสำนวนข้อใด

ข้อต่อไป

#5. จงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วพิจารณาว่า ควรเติมคำในข้อใดลงในช่องว่าง ................ คนไทยทุกคนกำลังเผชิญหน้ากับภยันตรายทั้งทางตรง......... ทางอ้อมนั้น หน้าที่ของชาวไทยมิใช่เพียงแสดงออกด้วยวาจา......... ความรักชาติบ้านเมืองเท่านั้น.......... ต้องปรากฏการกระทำออกมาด้วย ซึ่งเป็นภาระที่ยากลำบากมิใช่ น้อยที่จะปฏิบัติให้เป็นจริง............ บ้านเมืองอันเป็นที่รักของเรามีปัญหารุมล้อมมากมาย ก่ายกองที่จะร่วมกันแก้ไข........... ความสุขุมคัมภีรภาพ

ข้อต่อไป

#6. จากอดีตที่ผ่านมา คนไทยรู้จักสร้างบ้านเรือนให้ปลอดภัยจากน้ำท่วมและสัตว์ร้าย รู้จัก ใช้สีจากใบไม้ดอกไม้มาย้อมขนมให้มีสีสวยงามและมีกลิ่นหอมน่ารับประทาน รู้จักสร้างสรรค์ ศิลปกรรมแขนงต่างๆ ตลอดจนรู้จักกำหนดและสืบทอดประเพณีเกี่ยวกับชีวิตและประเพณีอัน เนื่องในเทศกาลต่าง กิจกรรมดั่งกล่าวที่คนไทยได้คิดสร้าง และได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ย่อมแสดงถึงลักษณะเด่นข้อใด

ข้อต่อไป

#7. พวกวาจาซาดิสต์ คือ พวกที่ชอบพูดให้ผู้อื่นได้รับความเจ็บปวดจากคำพูด โดยการส่อเสียด เหน็บแนม เยาะเย้ย ถากถาง เย้ยหยัน หรือเหยียบย่ำเพื่อให้ผู้งฟังเกิดความเจ็บใจ แค้นใจ ผูกใจเจ็บ จนถึงขั้นอาฆาตซึ่งมีผลให้คนปากขวานผ่าซากตายทั้งซากมานักต่อนัก บางคนพูดยังไม่ทันจบก็ ถูกแทงตายเหลือถูกยิงตายเสียก่อนเพราะโอษฐภัยของตัวเองเป็นเหตุ ย่อหน้าดังกล่าวมีลักษณะตรงกับหลักการเขียนข้อใดมากที่สุด

ข้อต่อไป

#8. ประวิติศสตร์ในการรณยุทธ เราจะสังกตได้ว่า แม่ทัพที่อยู่ในวัยฉกรรจ์ซึ่งมีกำลังเข้มแข็ง มัก ปราชัยแก่แม่ทัพที่มีอายุมาก (วัยกลางคนหรือหลังจากนั้น) อยู่เสมอ ที่เป็นเช่นนี้เพราะชายฉกรรจ์ ที่เคยประสบความสำเร็จ มักจะมีท่าทีเย่อหยิ่งลืมตน มองผู้อื่นไม่อยู่ในสายตา เพราะเห็นความ สำคัญของตนเหนือผู้อื่น มีที่ท่ไม่เคารพและไม่เกรงใจผู้อื่น มีทีท่ไม่เคารพและไม่เกรงใจผู้อื่น ความคิดเช่นนี้ก่อให้เกิดความประมาทและขาดความเชื่อถือศรัทธาจากผู้อื่น ท่านคิดว่า ย่อหน้านี้มีคำบาลีและคำสันสกฤตกี่คำ

ข้อต่อไป

#9. การประชุมซึ่งมีวิทยากรประมาณ 3-6 คน และผู้ดำเนินรายการอีก 1 คน ผู้ดำเนินรายการจะ ทำหน้าที่นำการสนทนาไปเรื่อยๆ ผู้ฟังจะเข้าร่วมการสนทนาด้วยตอนใดก็ได้ ไม่ต้องรอจนจบ และ วิทยากรจะเห็นด้วยหรือคัดค้านผู้พูดคนใดก็พูดออกมาได้ไม่ต้องรอคิว ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นกันเอง การประชุมแบบนี้เรียกเป็นทางการว่าอย่างไร

ข้อต่อไป

#10. คำลักษณนามข้อใดไม่เข้ากลุ่มกัน

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *