บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาไทย ชุดที่ 5

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาไทย ชุดที่ 5

Results

-

#1. คำประพันธ์ในข้อใดมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำทุกคำ

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดมิใช่คำนาม

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดไม่มีคำกริยาแสดงอาการ

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดมีกริยาที่ต้องการกรรม

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดคือหัวข้อการประชุมที่จัดลำดับไว้เป็นเรื่องๆ

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดไม่มีกริยาเรียง

ข้อต่อไป

#7. คำวิเศษณ์ที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดมีความหมายต่างจากข้ออื่น

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดมีคำบอกสี

ข้อต่อไป

#9. คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดใช้ผิดความหมาย

ข้อต่อไป

#10. คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดมีความหมายโดยนัย

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดไม่มีคำวิเศษณ์ขยายคำวิเศษณ์ด้วยกัน

ข้อต่อไป

#12. ข้อใดมิได้ใช้ภาษาโน้มน้าวใจ

ข้อต่อไป

#13. ข้อใดเป็นคำซ้อน

ข้อต่อไป

#14. คำแสดงความเคลื่อนไหวในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น

ข้อต่อไป

#15. คำซ้ำในข้อใดเป็นสำนวน

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *