บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาไทย ชุดที่ 6

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาไทย ชุดที่ 6

Results

-

#1. ข้อใดเป็นคำสมาสที่มีการสนธิ

ข้อต่อไป

#2. การใช้คำเปรียบในข้อใดเหมาะสม

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดมิใช่โครงสร้างของประโยคในภาษาไทย

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดมิใช่ประโยคความซ้อน

ข้อต่อไป

#5. โคลงสุภาษิตข้างต้นมีความหมายสอดคล้องกับคำพังเพยในข้อใด

ข้อต่อไป

#6. จากรรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ พระนารายณ์ปราบนนทกด้วยวิธีการที่ตรงกับสำนวน คำพังเพย หรือ สุภาษิตในข้อใด

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดเป็นข้อเท็จจริง

ข้อต่อไป

#8. คำประพันธ์ในข้อใดมีน้ำเสียงเชิงสั่งสอน

ข้อต่อไป

#9. "...โลกเป็นเหมือนกระจกเงาบานใหญ่ ถ้าเรามองดูด้วยใบหน้าเศร้าสร้อย ก็จะพบแต่ความ ละห้อยหดหู่...."
จากข้อความข้างต้น แนวคิดในข้อใดมิอาจอนุมานได้

ข้อต่อไป

#10. คำทับศัพท์ในข้อใดสะกดไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#11. ข้อใคใช้ตัวการันต์ไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#12. ข้อใดคือใจความสำคัญของข้อความข้างต้น

ข้อต่อไป

#13. ข้อใดใช้คำขยายไม่เหมาะสม

ข้อต่อไป

#14. ทำกริยาในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดเป็นแนวคิดที่ขัดแย้งกับข้อความข้างต้น

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *