บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 12

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 12

Results

-

#1. Tom : How far is it from your house to school ?
Jim : ____________.It takes me only about 20 minutes to go there.

ตอบ 3 จากประโยคที่ พิมพ์ตอบว่าใช้เวลาเพียง 20 นาทีแสดงว่าข้อความข้างหน้าที่เติมนั้นต้องพูดว่า ไม่เกินหรอกครับ ตรงกับข้อความว่า Not too far ไม่ไกลมาก ถ้าเป็นข้อหนึ่งมันไกลก็ไม่ตรงกับข้อความที่ตามหลังมา

ข้อต่อไป

#2. The chief of the General Education Department and some 200 school executives __________to find tens of thousands of teenagers celebrating Valentine 's Day at Bangkok nightspots.

ตอบ 4 ประธานมี and คั่นรวมทั้งหน้า and เเละหลัง and เป็นพหูพจน์ก็ต้องตอบกริยาพหูพจน์ เป็นกิริยาหลักจะใช้ Stocking เลยไม่ได้ และกิริยาที่ใช้จะแสดงความรู้สึกว่ารู้สึกตกใจเพราะประธานเป็นคนหรือสิ่งมีชีวิต (หัวหน้าและผู้บริหารโรงเรียน)รู้สึก …ใช้โครงสร้าง verb to be v.3 =were shocked, คำอื่นก็ใช้แสดงความรู้สึกก็มีเช่น were interested รู้สึกสนใจ ,were disappointed รู้สึกผิดหวัง

ข้อต่อไป

#3. At least ,how many hits must a fencer score in order to win ?

ตอบ 3 การเล่นกระบี่กระบอง(การฟันดาบ)การฟันดาบจะต้องฟันกี่ครั้งถึงจะชนะคำตอบมาจากบรรทัดที่ 4

ข้อต่อไป

#4. Jane like to be _____teacher .

ตอบ 2. ใช้ article a/an กับนามที่ยอกอาชีพ เช่น teacher engineer .

ข้อต่อไป

#5. I went to _______bed late last night.

ตอบ 4. กลุ่มสำนวนเหล่านี้ไม่ใส่ article เช่น go to bed , br in bed , go to work , be at work , start or finish work

ข้อต่อไป

#6. What is ________tallest building in Thailand?

ตอบ 3 ใช้ the กับนามที่มีคุณศัพท์เปรียบเทียบขั้นสูงสุดเช่น the longest ,the tallest , the best

ข้อต่อไป

#7. He is______honest politician.

ตอบ 1 ใช้ a นำหน้าคำนามขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ an นำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วย สระ(a,e,i,o,u) ยกเว้น honor , honest, hour ออกเสียงเป็นสระใช้ an เช่น an old man, an interesting subject

ข้อต่อไป

#8. They _______last week .

ตอบ 3 เห็น last week เป็นอดีตใช้ past simble (s v.2)ต้องใช้ were เเล้วตามด้วยคำคุณคัพท์ were married

ข้อต่อไป

#9. She was very_____waen she ____the en101

ตอบ 4 คำคุณคัพท์ในรูป v.3 หรือ v.ing โดย v.ing เเสดง “น่า…………”เช่น boring (น่าเบื่อ), interesting (น่าสนใจ) ประธานมักเป็นสิ่งของเช่น The game is interesting ส่วน v.3 แสดงความรู้สึกของประธานซึ่งเป็นคนหรือสัตว์

ข้อต่อไป

#10. Which is correct?

ตอบ 4. ข้อใดถูกต้องเป็นเรื่องคุณศัพท์ ซึ่งตามกฎทั่วไปทำหน้าที่ 1 นำหน้าคำนาม 2 ตามหลัง verb to be หรือ linking Verb

ข้อต่อไป

#11. He is a reporter from the Daily News.

ข้อต่อไป

#12. Watching too much Tv _______eyesight.

ข้อต่อไป

#13. That baby look very healthy.

ตอบ 3. Healthy = strong , vigorous อุดมสมบูรณ์,แข็งแรง

ข้อต่อไป

#14. A ship appeared at a long distance.

ตอบ 1 appeared = showed up ปรากฏออกมา

ข้อต่อไป

#15. It is obvious that the teacher couldn't _________ the noisy class.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *