ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

Results

-

#1. You have been invited to the party. Unfortunately, You can't go. You tell the host “ .......... ”

ข้อต่อไป

#2. Can you tell me ........... he left?

ข้อต่อไป

#3. He ........ a big mistake in doing business with such a firm.

ข้อต่อไป

#4. .......... people in this area are highly literate.

ข้อต่อไป

#5. When you ............., don't drive.

ข้อต่อไป

#6. If the bus doesn't come ........ I'll walk home.

ข้อต่อไป

#7. You see a small child crying you say; “..............”

ข้อต่อไป

#8. What is the book about? It's ............

ข้อต่อไป

#9. This is the first time that I ........... his show.

ข้อต่อไป

#10. A : How ......... time have we got?
B : Only ......... I'm afraid.

ข้อต่อไป

#11. He doesn't usually behave like that. It's completely ..............

ข้อต่อไป

#12. Who does not know that this .......... ten days ago.

ข้อต่อไป

#13. Our flight has been ........... because of the storm.

ข้อต่อไป

#14. Could you tell me ..........?

ข้อต่อไป

#15. Are you listening? I've asked you a question three limes ..........

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.