บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4

Results

-

#1. You want to borrow your friend’s dictionary. You ask, “_______________”.

ข้อต่อไป

#2. A: Do you mind if I sit down here?
B: _____________________.

ข้อต่อไป

#3. Emmy: How often do you wash your clothes?
Bob: ___________. I usually do it every Saturday.

ข้อต่อไป

#4. Justine Trudeau, Prime Minister of Canada ___________ his jog to get these glorious pictures last Saturday.

ข้อต่อไป

#5. The concert Britney Spears is ___________ 24 June 2020.

ข้อต่อไป

#6. If I _________ you, I would be more careful.

ข้อต่อไป

#7. I know that he ____________ in the library at this moment.

ข้อต่อไป

#8. She usually __________ to school by bus.

ข้อต่อไป

#9. How _____ water do you drink every day?

ข้อต่อไป

#10. In summer, people often _____ sunglasses to protect their eyes from the sunlight.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *