บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5

Results

-

#1. You shouldn't open the door before the train gets into the station. It's very ________. You might get an accident.

ข้อต่อไป

#2. Paula is an American. She goes to the supermarket 6 a.m. She buys bread, cereals, cheese, fruit jam, apples, milk and fruit juice for her______. All can give her a good day start.

ข้อต่อไป

#3. Which of the following words has an incompatible meaning?

ข้อต่อไป

#4. Which of the following words has an incompatible meaning?

ข้อต่อไป

#5. Which of the following words has an incompatible meaning?

ข้อต่อไป

#6. From the passage, which is not mentioned?

#7. From the passage, which is correct?

ข้อต่อไป

#8. From the passage, which is correct?

#9. What should you do on Mother’s Day?

#10. Which should be the best title for this passage?

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *