บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 9

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 9

Results

-

#1. You have to pay ............... on the money you borrow from the bank.

ข้อต่อไป

#2. Mr. Arm said, "Hold the line."

ข้อต่อไป

#3. The official ending a marriage is ..................

ข้อต่อไป

#4. What is the synonym of anxious?

ตอบ a. เหตุผล ความหมายเหมือนของคำว่า anxious คือ worried = ความวิตกกังวล กระวน กระวายใจ

ข้อต่อไป

#5. Bangkok is one of the most ................ cities in the world.

ข้อต่อไป

#6. After taking drugs for many years, he became an_ and found it impossible to stop.

ข้อต่อไป

#7. The instructor announced, “Time is up."

ตอบ d. เหตุผล ครูประกาศว่า “เวลาหมดแล้ว” มีความหมายเดียวกับ d. The time had ended: เวลาสิ้นสุดแล้ว/จบแล้ว

ข้อต่อไป

#8. Last night, I saw a car SMASH in front of my home.

ข้อต่อไป

#9. He wanted more and more money, he was .................

ข้อต่อไป

#10. According to Prayut’s speech, the OIL price will be increased.

ตอบ b. เหตุผล ตามนายกประยุทธ์กล่าว ราคานํ้ามันจะเพิ่มขึ้นคำศัพท์ oil ก็คือ นํ้ามัน ตรงกับ fuel / petrol / gasoline นํ้ามันเชื้อเพลิง

ข้อต่อไป

#11. If you want to GAIN more money, you should work more and more.

ตอบ a. เหตุผล ถ้าคุณต้องการได้รับเงินมากขึ้น คุณควรทำงานให้มากขึ้น
คำว่า gain หมายถึง ได้รับ ตรงกับ obtain
object = คัดค้าน obese = อ้วนเกินไป
obedient = obey เชื่อฟัง

ข้อต่อไป

#12. It is IMPORTANT that you should listen to lecturer wisely.

ตอบ c. เหตุผล เป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรฟังครูบาอาจารย์อย่างใช้สติ
Good = ดี,worth = คุณค่า,necessary = important = สำคัญ จำเป็น,well = ดี

ข้อต่อไป

#13. Some of the necessities of life are food, shelter, and clothing

ตอบ c. เหตุผล สิ่งจำเป็นบางอย่างของชีวิตคือ อาหาร ที่อยู่อาศัย และเสื้อผ้า

ข้อต่อไป

#14. The sale mentioned in the passage is held.

ตอบ b. เหตุผล On the day of big annual sale จากใจความนี้เป็นตัวคำตอบ เพราะคำว่า annual หมายถึง ประจำปี แสดงว่าปีละครั้ง ตรงกับ once a year

#15. Some people (line 2) refers to

ตอบ a. เหตุผล คำว่า “บางคน” (บรรทัดที่ 2) อ้างอิงถึง “บางคน” ในบทความนี้หมายถึง คนที่ยืนรอคิวซื้อของ เราเรียกว่า shopper (ผู้ซื้อของ) ส่วน spectators (ผู้ตรวจสอบ) shareholders (ผู้ถือหุ้น) salesmen(พนักงานขาย)

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *