บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจสายอำนวยการ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 4

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจสายอำนวยการ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 4

Results

-

#1. ข้อใดคือลักษณะของกฎหมาย

ข้อต่อไป

#2. เมื่อไม่มีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได้ ต้องวินิจฉัยคดี ตามตัวเลือกในข้อใดก่อน

ข้อต่อไป

#3. นิติกรรมในข้อใดที่ผู้เยาว์สามารถทำได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม

ข้อต่อไป

#4. บุคคลในข้อใดที่มีสิทธิร้องขอต่อศาลให้บุคคลวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถ

ข้อต่อไป

#5. หากนิติบุคคลต้องรับผิดในทางอาญา จะต้องรับโทษในฐานใด

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดคือลักษณะของนิติกรรมที่เป็นโมฆียกรรม

ข้อต่อไป

#7. องค์ประกอบในการร้องขอศาลให้บุคคลใดเป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ ได้แก่

ข้อต่อไป

#8. บุคคลใดต่อไปนี้มิอาจเป็นทายาทโดยธรรมได้

ข้อต่อไป

#9. นายมะม่วงจดทะเบียนสมรสกับนางข้าวเหนียว แล้วไปจดทะเบียนสมรสกับนางข้าวเจ้า การจดทะเบียนสมรสของนายมะม่วงกับนางข้าวเจ้ามีผลอย่างไร

ข้อต่อไป

#10. บุตรที่บิดาและมารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันถือว่าบุตรเป็นบุตรนอกกฎหมายของใคร

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *