บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจสายอำนวยการ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 9

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจสายอำนวยการ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 9

Results

-

#1. กฎหมายใดที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นตามคำแนะนำของคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องได้รับคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา

ข้อต่อไป

#2. ใครเป็นผู้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติครั้งสุดท้าย ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อลงพระปรมาภิไธยแล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อต่อไป

#3. กฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ใช้บังคับเฉพาะท้องถิ่น ฉบับใดที่มีบางกรณีผู้อนุมัติ ได้ต้องไห้รับความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อน

ข้อต่อไป

#4. ในกรณีที่กฎหมายลดหย่อนผ่อนโทษให้ได้แก่

ข้อต่อไป

#5. ในการร้องทุกข์ผู้เสียหายจะต้องระบุอ้างฐานความผิดหรือไม่

ข้อต่อไป

#6. ในการจัดทำกฎหมาย จำเป็นต้องคำนึงถึงปังจัยในข้อใด

ข้อต่อไป

#7. นายบัวลอยกับนายไข่หวานเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันและปรากฎว่านายบัวลอยไปสมภูมิรบสงครามชายแดนแล้วหายสาบสูญไปไม่กลับภูมิลำนาเดิม และนายไข่หวานก็ไปทำงานที่กรุงเทพฯ ไม่เคยส่งข่าวคราวให้ทางบ้านทราบเลย ดังนี้บุคคลทั้งสองจะถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญในระยะเวลากี่ปี

ข้อต่อไป

#8. ถ้าประกาศคณะปฏิวัติมีศักดิ์เท่ากับ พ.ร.บ. จะออกกฎหมายใดมายกเลิกประกาศคณะปฏิวัติฉบับนั้นได้ในภาวะปกติ

ข้อต่อไป

#9. กฎหมายฉบับใดที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันในระดับชุมชนมากที่สุด

ข้อต่อไป

#10. กฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐหรือหน่วยงานของรัฐกับราษฎร เช่น กฎหมายอาญา กฎหมายรัฐธรรมนูญอยู่ในประเภทของ

ข้อต่อไป

#11. คำกล่าวที่ว่า "ความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัว" หมายความว่าอย่างไร

ข้อต่อไป

#12. นิติกรรมใดที่ผู้เยาว์ไม่อาจทำได้โดยลำพังตนเอง

ข้อต่อไป

#13. ลักษณะใดที่ทำให้กฎหมายแตกต่างไปจากกฎและระเบียบอื่น

ข้อต่อไป

#14. กระบวนการใดที่เป็นการแสวงหาข้องเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อทราบรายละเอียดของกระบวนการกระทำความผิด และนำตัวผู้กระทำผิดมาฟ้องลงโทษ

ข้อต่อไป

#15. บุคคลสัญชาติไทยไม่ไปขอมีบัตร ไม่ขอมีบัตรใหม่ หรือไม่ขอเปลี่ยนบัตรใหม่ภายในกำหนดกฎ หมายกำหนดอัตราไทยปรับไว้ไม่เกิน

ข้อต่อไป

#16. เสรีภาพของประชาชนข้อใดสำคัญที่สุด

ข้อต่อไป

#17. ฐานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งในอดีตและปัจจุบันที่เหมือนกันมากที่สุดคือข้อใด

ข้อต่อไป

#18. ก่อนรัชสมัยรัชกาลที่ 5 มีวิธีการไต่สวนผู้ต้องหาด้วยวิธีการ ใช้อำนาจขู่เข็ญทรมานจำเลยอย่างทารุณ เรียกวิธีนี้ว่า

ข้อต่อไป

#19. การแสวงหาข้อเท็งจริง และหลักฐานซึ่งตำรวจได้ปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน เพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด หมายถึง

ข้อต่อไป

#20. หญิงหม้ายที่สามีตายจะทำการสมรสใหม่ ไม่ได้ ถ้า

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *