บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ชุดที่ 1

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ชุดที่ 1

Results

-

#1. บุคคลกลุ่มใดที่สร้างระบบวรรณะให้เกิดขึ้นในสมัยก่อนพุทธกาล

ข้อต่อไป

#2. การแบ่งชนชั้นทางสังคม โดยใช้ระบบชนชั้นวรรณะในสมัยก่อนพุทธกาลก่อให้เกิดผลตามข้อใด

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดจัดว่าเป็นเอกลักษณ์ของพระพุทธศาสนา

ข้อต่อไป

#4. คำสอนเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาสำคัญอย่างไร

ข้อต่อไป

#5. แห่ไหว้ต้นตะเคียนขักษ์อายุ 100 ปีขอเลขเด็ดหวังรวยทางลัดแสดงว่าขาดพลังอะไรตามหลักพละ 5

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดคือการกระทำที่ส่งผลให้ประชาชนไว้วางใจศรัทธาและเชื่อมั่น

ข้อต่อไป

#7. ผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนได้แก่หน่วยงานใด

ข้อต่อไป

#8. การพัฒนาเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพของชุมชนควรมีลักษณะตามข้อใด

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดมีความถูกต้องน้อยที่สุดเมื่อกล่าวถึงค่านิยม

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดกล่าวถึงประเภทของสถานภาพที่แตกต่างจากข้ออื่น

ข้อต่อไป

#11. กฎหมายใดที่ออกกรณีเร่งด่วนหรือมีเหตุพิเศษ

ข้อต่อไป

#12. ข้อใดคือหลักเกณฑ์การตีความกฎหมายอาญา

ข้อต่อไป

#13. สิ่งใดไม่ถือว่าเป็นสภาพบังคับของกฎหมาย

ข้อต่อไป

#14. วินัยเดินเล่นในตลาดรังสิตเห็นคนวิ่งราวทรัพ วินัยสามารถจับคนร้ายให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ หรือไม่อย่างไร

ข้อต่อไป

#15. พระราชบิดาแห่งกฎหมายไทยคือใคร

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *