บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ชุดที่ 14

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ชุดที่ 14

Results

-

#1. ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอาเซียน (ASEAN)

ข้อต่อไป

#2. คําขวัญของอาเซียนคือข้อใด

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดกล่าวถึงสีของสัญลักษณ์อาเชียนไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#4. สํานักงานใหญ่ของอาเซียนอยู่ที่เมืองใด

ข้อต่อไป

#5. เลขาธิการสมาคมอาเซียนคนปัจจุบันคือใคร

ข้อต่อไป

#6. คนไทยคนแรกที่ได้เป็นเลขาธิการสมาคมอาเชียนคือใคร

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการร่วมกลุ่มของอาเซียน

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดกล่าวถึงลักสัญลักษณ์อาเซียนได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดเป็นความร่วมมือทางด้านสังคมในอาเซียน

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *