บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ชุดที่ 2

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ชุดที่ 2

Results

-

#1. ในคืนหนึ่งโดนลอบปืนขึ้นบ้านนายเอกภรรยานายเอกร้องให้คนช่วยโดนยกปืนขึ้นเล็งมาที่ภรรยา นายเอกกำลังจะขิงนายเอกจึงใช้ปืนยิงโจรเสียทันทีถูกจนถึงแก่ความตายดังนี้

ข้อต่อไป

#2. การลงโทษทางกฎหมายแพ่งไม่รุนแรงเหมือนโทยทางอาญาเพราะอะไร

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดมิใช่นิติกรรม

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดไม่ใช่สภาพบังคับทางกฎหมายอาญา

ข้อต่อไป

#5. แผนบริหารราชการกฎหมายกำหนดให้จัดทำเป็นแผนกี่ปี

ข้อต่อไป

#6. สำนวนว่า กึ่งทองใบหยก น่าจะสอดคล้องกับหลักกณฑ์ในการเลือกคู่ครองตามหลัพระพุทธ ศาสนาในข้อใด

ข้อต่อไป

#7. ทำงานได้เงินเดือน 8,000 บาทต่อเดือนอยากมีเงินเพิ่มเพราะตนเองค่าใช้จ่ายมากจึงไปทำบัตรเครดิต 2 ใบจากกรณีนี้นักเรียนคิดว่าการกระทำของมนุษข์ไม่สอดกล้องกับสันโดยข้อใด

ข้อต่อไป

#8. สำนวนข้อใดตรงกับความหมายสัมมาทิฏฐิ

ข้อต่อไป

#9. ในทางพระพุทธศาสนานั้นความทุกข์มีความหมายตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#10. ธรรมะข้อใดที่จะนาพาเราไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนถาวร

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดเป็นธรรมคุ้มครองโลก

ข้อต่อไป

#12. แนวคิดในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดของบุคคลใด

ข้อต่อไป

#13. การดำเนินการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบุคคลที่มีความสำคัญมากที่สุดคือใคร

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดแสดงให้เห็นว่ามีการจัดระเบียบทางสังคมเกิดขึ้นแล้วในกลุ่มคน

ข้อต่อไป

#15. วัฒนธรรมไทยมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเนื่องจากสาเหตุใดมากที่สุด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *