ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ชุดที่ 3

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ชุดที่ 3

Results

-

#1. สังคมไทยในปัจจุบันเป็นแบบใด

ข้อต่อไป

#2. ผลที่เกิดจากการจัดระเบียบทางสังคมคืออะไร

ข้อต่อไป

#3. ลักษณะใดเป็นตัวอย่างของวิถีชาวบ้าน

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดแสดงบรรทัดฐานทางสังคม

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดคือลักษณะเด่นที่สุดของพระพุทธศาสนา

ข้อต่อไป

#6. หลักธรรมคำสอนใดที่มุ่งเน้นให้พุทธศาสนิกชนมีความเสียสละและทำกิจการได้สำเร็จ

ข้อต่อไป

#7. ความรัก ความเมตตาระหว่างเพื่อนมนุษย์ เป็นหลักธรรมสำคัญของศาสนาใด

ข้อต่อไป

#8. พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่เท่าไหร่ของราชอาณาจักรไทย

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของชนชาวไทย

ข้อต่อไป

#10. ใครมีอำนาจในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *