บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ชุดที่ 4

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ชุดที่ 4

Results

-

#1. ผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) อายุต้องไม่ต่ำกว่ากี่ปี ก่อนถึงวันเลือกตั้ง

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการก่อตั้งประชาคมอาเซียน

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดไม่ใช่ 3 เสาหลักอาเซียน

ข้อต่อไป

#4. ASEAN ย่อมาจากอะไร

ข้อต่อไป

#5. ประเทศใดเป็นประธานอาเซียนในปี 2563

ข้อต่อไป

#6. วิชาชีพใดไม่สามารถย้ายได้อย่างอิสระเสรีในอาเซียน

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดคือกิจกรรมเกษตรผสมผสาน

ข้อต่อไป

#8. การจัดตั้งสหกรณ์หมู่บ้านหรือสมาคมแม่บ้าน สอดคล้องกับหลักการใดในเศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุด

ข้อต่อไป

#9. ซื้อและใช้จากของที่ผลิตได้ในท้องถิ่นไม่ก่อหนี้ มีชีวิตที่เรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย เป็นลักษณะของข้อใด

ข้อต่อไป

#10. ลักษณะตามตัวเลือกใด ไม่เป็นไปตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *