บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ชุดที่ 6

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ชุดที่ 6

Results

-

#1. ศาสนาใด เป็นศาสนาที่นับถือทุก ๆ อย่างรอบตัวมากที่สุด

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
นับถือพระเจ้าสูงสุด 3 องค์ คือ พระพรหม พระนารายณ์ พระศิวะ หรือ ตรีมูรติ และยัง นับถือเทพต่าง ๆ ตามความเชื่ออีกหลายองค์ เช่น พระธรณี หรือ แม่พระธรณี หรือ พระศรี วสุนธรา เป็นเทพแห่งพื้นแผ่นดิน พระแม่คงคา เทพผู้รักษาสายน้า พระอินทร์ ผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ พระขันทกุมาร มหาเทพแห่งนักรบแห่งสวรรค์ พระแม่อุมาเทวี (ปาวรตี) เทวีแห่งอำนาจวาสนา และบารมี พระแม่สรัสวดี เทพีแห่งความรู้

ข้อต่อไป

#2. ศาสนาใด เน้นหลักคำสอนให้รักเพื่อนมนุษย์

ศาสนาคริสต์
หลักความรัก คำสอนเรื่องความรักในศาสนาคริสต์ คือ การปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข มีความเมตตากรุณา ให้อภัยซึ่งกันและกัน และยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดี หลักการแห่งความรัก พระเยซูทรงเน้นไว้ในปัจฉิมโอวาทก่อนสิ้นพระชนม์ว่า หลักใหญ่และสำคัญที่สุดในคำสอนของพระองค์ คือ ความรัก ทรงกล่าวว่า ความรักเป็นสิ่งมีค่ายิ่งกว่าเงินทองและทรัพย์สมบัติใด ๆ ในโลก และทรงสอนต่อว่า จงรักพระเจ้า รักครอบครัว รักเพื่อนบ้าน และรักเพื่อนมนุษย์ แล้วจะได้รับ ความรักจากโลกเป็นสิ่งตอบแทน

ข้อต่อไป

#3. ผู้เสนอเขตการค้าเสรีอาเซียน คือผู้ใด

นายอานันท์ ปันยารชุน

เขตการค้าเสรีอาเซียน เกิดจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 4 เมื่อเดือน มกราคม ค.ศ. 1992 ณ สิงคโปร์ ผู้นาอาเซียนได้มีมติเห็นสมควรจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ขึ้น ตามข้อเสนอของ นายอานันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรีของไทยและได้รับการลงนามในกรอบ ความตกลงขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ตกลงอัตราภาษีพิเศษที่เท่ากัน สำหรับอาเซียนและ การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้สินค้าอาเซียนในตลาดโลก รวมทั้งจัดตั้งเขตการค้า เสรีอาเซียน

ข้อต่อไป

#4. ข้อใด คือ วัฒนธรรมประเพณีของสังคมไทย

สงกรานต์ เข้าพรรษา ลอยกระทง

เป็นวัฒนธรรมประเพณีของสังคมไทย

ข้อต่อไป

#5. ปัจจุบันอาเชียนใช้กฎบัตรข้อใด

กฎบัตรอาเซียน พ.ศ. 2551
กฎบัตรอาเซียนมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค 2551

ข้อต่อไป

#6. สถาบันใด ใช้ขัดเกลาทางสังคม

สถาบันครอบครัว
การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) คือ การปลูกฝังทางวัฒนธรรม มีความหมายว่า กระบวนการทางสังคมกับทางจิตวิทยา ซึ่งมีผลทำให้บุคคลมีบุคลิกภาพตามแนวทางที่สังคมต้องการ การขัดเกลาทางสังคมทาให้มนุษย์เปลี่ยนแปลงจากสภาพสัตว์ตามธรรมชาติ ให้เป็นมนุษย์ที่มีวัฒนธรรม การขัดเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนถึงตาย
โดยมีองค์กรที่ทำหน้าที่ขัดเกลาทางสังคม ที่สำคัญ ๆ ได้แก่ ครอบครัว สถานศึกษา กลุ่มเพื่อน สำนักงานหรือองค์กรที่บุคคลสังกัดอยู่ สถาบันทางศาสนา และสื่อมวลชน โดยสถาบันครอบครัว เป็นสถาบันมีการการขัดเกลาทางสังคมแก่สมาชิกมากที่สุด

ข้อต่อไป

#7. ข้อใด ตรงกับหลักความไม่ประมาท

อัปปมาทะ
อัปปมาทะ ความไม่ประมาท, ความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติ, ความไม่เผลอ, ความไม่เลินเล่อ เผลอสติ, ความไม่ปล่อยปละละเลย, ความระมัดระวังที่จะไม่ทำเหตุแห่งความผิดพลาดเสียหาย และไม่ละเลยโอกาสที่จะทาเหตุแห่งความดีงามและความเจริญ, ความมีสติรอบคอบ

ข้อต่อไป

#8. ข้อใด ไม่ใช่หลักธรรมาภิบาล

หลักนิติรัฐ องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ คือ

1. หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การตรากฎหมายที่ถูกต้องเป็นธรรม การบังคับ การเป็นไป ตามกฎหมาย ปฏิบัติตามกฎกติกาอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพและความ ยุติธรรมของประชาชน
2. หลักคุณธรรม (Ethics) หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม สนับสนุนให้ประชาชน ขยัน ซื่อสัตย์ประหยัด อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพที่สุจริตจนกลายเป็นนิสัยประจำชาติ
3. หลักความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ซึ่ง ตรงกันข้าม กับการทุจริตคอร์รัปชัน และการฉ้อราษฎร์บังหลวง
4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ทางการเมือง การบริหาร และการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชน
5. หลักความรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การมีจิตสำนึกในหน้าที่ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม สิทธิและหน้าที่และปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างตามหลักประชาธิปไตย
6. หลักความคุ้มค่า (Value for Money) หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มี อยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
หลักธรรมาภิบาล ได้มีการพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องในสังคมไทย มีการบัญญัติไว้ใน กฎหมาย รัฐธรรมนูญ และกฎหมายลำดับรอง เช่น พระราชบัญญัติต่าง ๆ รวมทั้งการนำมาปรับ ใช้ในสังคมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นระยะเวลานานพอสมควร รัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศ และองค์กรภาคเอกชนได้ให้ความสำคัญมาก เพราะหลักธรรมาภิบาล ได้รับการยอมรับว่าเป็น หลักการสากลที่สนับสนุนสังคมที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เมื่อประเทศไทยใช้หลัก ปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติและแผนยุทธศาสตร์ชาติตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าหลักธรรมาภิบาลเป็น หลักการสำคัญในการขับเคลื่อนหน่วยงานในภาครัฐ และภาคเอกชนควบคู่กับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย

ข้อต่อไป

#9. เมื่อท่านเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด จนทำให้ประชาชนไม่พอใจในการทำงานของท่าน ข้อใดคือหลักธรรมที่ท่านควรยึดมั่น

ขันติ
ขันติ คือ ความอดทน ในฆราวาสธรรม 4 หมายถึง ความอดทน อดกลั้นต่อปัญหาอุปสรรค รวมถึงอดทน อดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทางใจ อาทิ ความยากลำบากในการงาน คำด่าทอจากผู้อื่น

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดไม่ใช่ 3 เสาหลักของอาเซียน

ประชาคมสังคมและความมั่นคง 3 เสาหลักของอาเซียน คือ
1.ประชาคมการเมืองและความมั่นคง

2.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

3.ประชาคมเศรษฐกิจ

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *