บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ชุดที่ 8

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ชุดที่ 8

Results

-

#1. บทบาทหลักของพระสงฆ์วัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีคือด้านใด

ข้อต่อไป

#2. จุดมุ่งหมายของการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนาอะไร

ข้อต่อไป

#3. "ทุกสิ่งที่ใช้จัดพ้อง ปรารถนา เราเฮย
มีขัดมีข้องมา แยกไว้
ทุกข์จิตทุกข์กายา บางโอกาส
ใครหากอดทนได้ ผ่านแล้วจิตเกษม"
โครงบทนี้มุ่งอธิบายหลักธรรมข้อใด

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดเป็นการแสดงความเคารพพระสงฆ์ที่ดีที่สุด

ข้อต่อไป

#5. กรณีที่พระสงฆ์บางรูปเผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าบิดเบือน หรือไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ท่านจะตรวจสอบความถูกต้องนั้นด้วยวิธีการใด

ข้อต่อไป

#6. การทำงานร่วมกับผู้อื่นนั้น เราควรมีหลักการในการปฏิบัติตนอย่างไร

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดเป็นสำเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้ชาวบ้านร่วมมือกับพระสงฆ์ในการทำกิจกรรมต่างๆภายในชุมชน

ข้อต่อไป

#8. การเผื่อแผ่แบ่งปัน วาจาไพเราะ บำเพ็ญประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไป และปฏิบัติตนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ตรงกับหลักธรรมข้อใด

ข้อต่อไป

#9. การเข้าใจปัญหา สาเหตุของปัญหาการกำหนดจุดมุ่งหมาย และวิธีการแก้ปัญหา คือ กระบวนการทำงานตามหลักธรรมข้อใด

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดจำเป็นน้อยที่สุด ในการปฏิบัติตามประเพณี และพีธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่จัดขึ้นในโอกาสต่างๆ ของสังคมไทย

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *