ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ชุดที่ 9

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ชุดที่ 9

Results

-

#1. ปัญญาที่เกิดขึ้นจากการพิจารณา คือปัญญาประเภทใด

จินตามยปัญญา คือ ปัญญาที่เกิดขึ้นจากการคิด พิจารณา ไตร่ตรอง หาเหตุผล

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดเป็น “ ปัญญาสิกขา ” ตามหลักพระพุทธศาสนา

ปัญญาสิกขา คือ การศึกษาในเรื่องปัญญา คนที่มีปัญญาจะมีความรู้ ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ตามสภาพที่เป็นจริง ทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ดังนั้น ตามปัญญา ลูกคิดหาวิธีประหยัดค่าใช้จ่ายของตน จึงเป็นปัญญาสิกขาตามหลักพระพุทธศาสนา

ข้อต่อไป

#3. ปัญญาที่ได้จากการฟังคำบรรยายและอ่านตำรา เรียกว่า

สตุมยปัญญา คือ ปัญญาหรือความรู้ที่เกิดจากการฟังและการอ่าน

ข้อต่อไป

#4. ปัญญาที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติ คือ

ภาวนามยปัญญา คือ ปัญญาหรือความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติ

ข้อต่อไป

#5. ในขณะที่ประเทศปากีสถานได้ประสบปัญหาแผ่นดินไหว จนเป็นเหตุตึกถล่มทับผู้คนจำนวนมาก และได้มีประเทศต่างๆให้ความช่วยเหลือ ประเทศที่ให้ความช่วยเหลือถือว่ายึดถือหลักธรรมตามข้อใด

สังคหวัตถุ 4 คือ เป็นหลักธรรมเพื่อการสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นหลักธรรมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคน ประกอบด้วย

1. ทาน

2. ปิยวาจา

3. อัตถจริยา

4. สมานัตตา

ข้อต่อไป

#6. หลักธรรมตามข้อใดที่ช่วยปลูกฝังให้พลตำรวจเป็นคนมีระเบียบวินัย

หลักธรรมที่ช่วยปลูกฝังให้พลตารวจเป็นคนมีระเบียบวินัย คือ สติ หมายถึงความระลึกได้

ทมะ คือ การฝึกฝนการข่มใจ ฝึกวินัย ปรับตัว รู้จักควบคุมจิตใจ

ขันติ คือ ความอดทน

ข้อต่อไป

#7. นายแสวงได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพลตำรวจใหม่และให้ไปปฏิบัติหน้าที่สถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่ง นายแสวงต้องการที่จะมีเพื่อนที่จริงใจ นายแสวงต้องใช้หลักธรรมใด

สังคหวัตถุ 4 คือ เป็นหลักธรรมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคน ประกอบด้วย คือการให้เป็นคนเอื้อเฟื้อ

2. ปิยวาจา คือ การกล่าวคำสุภาพ

3. อัตถจริยา คือ การประพฤติสมาบัต คือการทำตนเสมอต้นเสมอปลาย

ข้อต่อไป

#8. ผู้ที่พยายามเลิกสูบบุหรี่ เลิกกินเหล้า และทำให้สำเร็จ ถือว่ามีอริยมรรคข้อใด

สัมมาวายามะ ( ความเพียรพยายาม) คือ มีความเพียรพยายามที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องดีงามและชอบธรรม

ข้อต่อไป

#9. บุคคลใดได้ชื่อว่า “ สัมมาทิฐิ ” หรือความเห็นชอบในการดำเนินชีวิตประจำวัน

สัมมาทิฐิ ( ความเห็นชอบ ) มีความเห็นที่ถูกต้อง ตามทำนองคลองธรรม เช่น ในเรื่องบาป บุญว่ามีจริง เชื่อว่าการศึกษาเป็นบันไดนำไปสู่ความสำเร็จ

ข้อต่อไป

#10. สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เรียกว่าอย่างไร

สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ต่อมาได้เรียบเรียงเป็นขั้นตอน เรียกว่าอริยสัจ 4 ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค แสดงถึงกระบวนการเกิดทุกข์ และวิธีการดับทุกข์ของมนุษย์ เมื่อตรัสรู้แล้วทรงเรียกพระองค์ว่าสัมมาสัมพุทธะ แปลว่า ผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *