บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 11

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 11

Results

-

#1. พลตํารวจแดง ดียิ่ง ได้รับคําสั่งให้ไปปลอบขวัญผู้ประสบภัยพิบัติด้วยความบันเทิง พลตํารวจแดงเลือกใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application) ในข้อใด

ข้อต่อไป

#2. คอมพิวเตอร์ชนิดใดที่มีสมรรถนะสูงที่สุด

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดไม่ใช่ซอฟต์แวร์ประเภทเดียวกัน

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยสําคัญที่กําหนดประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูลด้วยเทคโนโลยีต่างๆ

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดไม่ใช่หน่วยความจําสํารอง

ข้อต่อไป

#6. คอมพิวเตอร์ชนิดใดที่มีสมรรถนะสูงที่สุด

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดคือเครื่องพิมพ์ที่มีคุณสมบัติสามารถพิมพ์เอกสารพร้อมสําเนาได้ในครั้งเดียวกัน

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดไม่ใช่ ขั้นตอนหลักในการทํางานของคอมพิวเตอร์

ข้อต่อไป

#9. หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุดในระบบคอมพิวเตอร์เรียกว่า

ข้อต่อไป

#10. ข้อมูลเมื่อผ่านการประมวลผลแล้ว จะได้อะไร

ข้อต่อไป

#11. สัญญาณในคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณชนิดใด

ข้อต่อไป

#12. สิ่งใดที่หุ่นยนต์ไม่สามารถทําได้

ข้อต่อไป

#13. IP Address คือ

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดกล่าวถึง Protocol ได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#15. ส่วนประกอบใดของโปรแกรม Internet Explorer ที่ทําหน้าที่แสดงที่อยู่ของเว็ปไซด์

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *