บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 12

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 12

Results

-

#1. s15550036@student.rit.ac.th ข้อความ ?s1555036? หมายถึงข้อใด

ข้อต่อไป

#2. ไฟล์ที่ถูกบีบอัดด้วยโปรแกรม WinZip จะมีส่วนขยายหรือนามสกุลไฟล์ตามข้อใด

ข้อต่อไป

#3. ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่อินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายสาธารณะไม่จํากัดผู้ใช้ ปัญหาดังกล่าวคือ

ข้อต่อไป

#4. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของการประมวลผลแบบระบบฐานข้อมูล

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดจัดเป็นโปรแกรม DBMS

ข้อต่อไป

#6. รายละเอียดข้อมูลที่แสดงถึงคุณสมบัติของเอ็นติตี้ คือ

ข้อต่อไป

#7. กรณีที่กําหนดว่า ?นักศึกษาแต่ละคนสามารถลงทะเบียนได้หลายวิชาในขณะที่แต่ละวิชานักศึกษาสามารถ เลือกเรียนได้หลายคน ?ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาและนักศึกษาเป็นความสัมพันธ์แบบใด

ข้อต่อไป

#8. ?ความสัมพันธ์? ที่กล่าวถึงใน Microsoft Word 2007

ข้อต่อไป

#9. ชนิดความสัมพันธ์ใดต่อไปนี้ในข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#10. ถ้าจะกําหนดความสัมพันธ์ข้อมูลของร้านอาหารแห่งหนึ่งระหว่างรายการอาหารกับลูกค้า ควรจะกําหนดความสัมพันธ์ในรูปแบบใด

ข้อต่อไป

#11. ผู้ที่ทําหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล เช่น กําหนดการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละคน ตรงกับบุคคลต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#12. ข้อใด ไม่ใช่ ผลเสียของการทํางานด้วยระบบไฟล์

ข้อต่อไป

#13. โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (DBMS) มีหน้าที่อย่างไร

ข้อต่อไป

#14. ผู้ที่ทําหน้าที่บริหารฐานข้อมูล จะทําหน้าที่คล้ายคลึงกับใคร

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดต่อไปนี้ควรกระทําเป็นอันดับแรกในการออกแบบฐานข้อมูล

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *