บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 13

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 13

Results

-

#1. ใน SQL ต่อจากคําสั่ง SELECT ต้องเป็นชื่อของอะไร

ข้อต่อไป

#2. ใน SQL ต่อจากคําสั่ง FROM ต้องเป็น

ข้อต่อไป

#3. Data type ชนิดไหน ที่เหมาะสําหรับใช้กับข้อมูลที่เป็นบาทและสตางค์

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์หลักของการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดเป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์มีส่วนช่วยในการระบบสารสนเทศ มากที่สุด

ข้อต่อไป

#6. ระบบสารสนเทศมีความสําคัญอย่างไรต่อองค์กร มากที่สุด

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของนักวิเคราะห์ระบบ

ข้อต่อไป

#8. นักพัฒนาระบบในความหมายของการวิเคราะห์และออกแบบระบบคือใคร

ข้อต่อไป

#9. บทบาทของนักวิเคราะห์ระบบคือข้อใด

ข้อต่อไป

#10. คุณสมบัติของนักวิเคราะห์ระบบ คือข้อใด

ข้อต่อไป

#11. ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ปัจจัยหนึ่งที่สําคัญที่สุดที่ต้องคํานึง คืออะไร

ข้อต่อไป

#12. จากข้อต่อไปนี้ ข้อใดเป็นข้อดีในการใช้ฐานข้อมูลร่วมกันมากที่สุด

ข้อต่อไป

#13. ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ข้อใดเป็นจุดประสงค์ในการใช้แผนภาพ Entity Relationship Diagram (ERD)

ข้อต่อไป

#14. แหล่งข้อมูลใดมีความสําคัญต่อการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ข้อต่อไป

#15. ต่อไปนี้ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของแบบจําลองหรือโมเดล

ข้อต่อไป

#16. ข้อใดเป็นความหมายของข้อมูลในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ข้อต่อไป

#17. ข้อใดควรกระทําเป็นอันดับแรกในการพัฒนาระบบโดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *