บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 16

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 16

Results

-

#1. อินเทอร์เน็ตไร้สาย เกี่ยวข้องกับชื่อใดมากที่สุด

ข้อต่อไป

#2. Bittorrent ให้บริการเรื่องใด เด่นชัดที่สุด

ข้อต่อไป

#3. คําสั่งบน Dos ที่ใช้ดู IP address เครื่องของตนเอง คือคําสั่งใด

ข้อต่อไป

#4. จาก http://class.yonok.ac.th ข้อใดมักหมายถึงชื่อ host

ข้อต่อไป

#5. ภาษาใดทํางานฝั่ง Clientภาษาใดทํางานฝั่ง Client

ข้อต่อไป

#6. Server คือข้อใด

ข้อต่อไป

#7. Cute Ftp เป็นโปรแกรมประเภทใด

ข้อต่อไป

#8. หมายเลข IP Address 1 หมายเลขใช้พื้นที่เก็บข้อมูลที่ไบท์

ข้อต่อไป

#9. ข้อใด มิใช่วิธีการป้องกันปัญหาความปลอดภัยในการใช้อินเตอร์เน็ต

ข้อต่อไป

#10. Wireless LAN หมายถึงข้อใด

ข้อต่อไป

#11. อุปกรณ์ในข้อใดทําหน้าที่แปลงสัญญาณจากสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอลหรือ สัญญาณ ดิจิตอลเป็นสัญญาณอนาล็อก

ข้อต่อไป

#12. สายสัญญาณใดมีความสามารถในการส่งข้อมูลเร็วที่สุด

ข้อต่อไป

#13. ข้อใดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมเครือข่ายสองระบบเข้าด้วยกัน

ข้อต่อไป

#14. คําใดหมายถึงเครือข่ายไร้สาย

ข้อต่อไป

#15. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) หมายถึงข้อใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *