บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 17

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 17

Results

-

#1. คําสั่ง ping ให้ข้อมูลใดต่อไปนี้ไม่ได้

ข้อต่อไป

#2. อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงมักหมายถึงการเชื่อมต่อแบบใด

ข้อต่อไป

#3. Protocol อะไร ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

ข้อต่อไป

#4. FTP คือบริการเกี่ยวกับอะไร

ข้อต่อไป

#5. Blog มีลักษณะใกล้เคียงกับอะไรมากที่สุด

ข้อต่อไป

#6. ในการเชื่อมต่อเครือข่ายมาตรฐาน Ethernet มาตรฐานใดที่ต่อใช้หัว RJ-45

ข้อต่อไป

#7. Proxy มักเกี่ยวกับเรื่องใดมากที่สุด

ข้อต่อไป

#8. แฟ้มภาพที่ไม่เหมาะในการพัฒนาเว็บเพ็จ มีนามสกุลใด

ข้อต่อไป

#9. Router มีหน้าที่ใด

ข้อต่อไป

#10. IP Address คือ

ข้อต่อไป

#11. ส่วนประกอบใดของโปรแกรม Internet Explorer ที่ทําหน้าที่แสดงที่อยู่ของเว็ปไซด์

ข้อต่อไป

#12. st2553 @ nkpพ.ac.th ข้อความ “st2553" หมายถึงข้อใด

ข้อต่อไป

#13. ไฟล์ที่ถูกบีบอัดด้วยโปรแกรม WinZip จะมีส่วนขยายหรือนามสกุลไฟล์ตามข้อใด

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดคือความสามารถ Microsoft Word

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *