บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 18

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 18

Results

-

#1. โดยปกติเครื่องมือ Toolbars ในหน้าจอ Microsoft Word ที่กําหนดไว้อัตโนมัติคือข้อใด

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดจัดเป็นการวางข้อความ

ข้อต่อไป

#3. การเลื่อนตําแหน่งไปท้ายเอกสารใช้คําสั่งใด

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดมิใช่เป็นเอกสารบนจอภาพที่ควบคุมจากเมนูคําสั่ง View

ข้อต่อไป

#5. การใช้คําสั่งย้ายข้อมูลก่อนจะใช้คําสั่ง Cut (ตัด) ต้องปฏิบัติอย่างไร

ข้อต่อไป

#6. การยกเลิกคําสั่งที่ได้สั่งไปแล้วทําได้โดยวิธีใด

ข้อต่อไป

#7. การตั้ง Font (แบบอักษร) ในข้อความมาตรฐานเพื่อไว้ใช้งานได้ตลอดควรใช้คําสั่งใด

ข้อต่อไป

#8. การตั้งค่าหน้ากระดาษ (PAGE SETUP) ใช้คําสั่งใด

ข้อต่อไป

#9. การบีบตัวอักษร หรือการลดระยะช่องไฟของอักษรเลือกใช้คําสั่งใด

ข้อต่อไป

#10. กรณีที่พิมพ์ข้อความภาษาอังกฤษ ต้องการเปลี่ยนตัวพิมพ์เล็กของข้อความนั้นให้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดทําได้โดย

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดเป็นคําสั่งที่ทําให้เกิดสัญลักษณ์ }

ข้อต่อไป

#12. ปุ่ม Back Space จะใช้เมื่อไร

ข้อต่อไป

#13. ปุ่ม Delete จะใช้เมื่อใด

ข้อต่อไป

#14. คําสั่ง “Save" นี้ใช้ทําอะไร

ข้อต่อไป

#15. ชนิดของแฟ้มข้อมูลที่จัดเก็บใน Word มีลักษณะเป็นอย่างไร

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *