ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 19

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 19

Results

-

#1. การสร้างตารางโดยกําหนดจํานวนคอลัมน์และจํานวนแถวใช้คําสั่งใด

ข้อต่อไป

#2. คุณสามารถใช้สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลําดับเลขใน Word โดยใช้รายการใด

ข้อต่อไป

#3. คุณต้องการสร้างตัวอักษรให้มีเส้นโค้ง โครงร่าง มีเงา หรือเป็นแทบ 3 มิติ โดยใช้คําสั่งใด

ข้อต่อไป

#4. การนับตัวอักษรในเอกสาร Word จะใช้คําสั่งใด

ข้อต่อไป

#5. การสร้างจดหมายเวียนให้กับลูกค้าหลายๆราย โดยใช้ข้อความเดียวกัน จะใช้คําสั่งใด

ข้อต่อไป

#6. ส่วนที่เพิ่มเข้ามาระหว่างคําสั่งค้นหา (Find) และแทนที่ (Replace) คืออะไร

ข้อต่อไป

#7. การรวมเอกสารกับเวอร์ชั่นอื่น ๆ ในเอกสาร Word จะใช้คําสั่งใด

ข้อต่อไป

#8. คุณสามารถบันทึกเอกสาร Word ให้เป็น Webpage ได้โดยใช้คําสั่งใด

ข้อต่อไป

#9. การทํานามบัตรในเอกสาร Word จะใช้คําสั่งใด

ข้อต่อไป

#10. เครื่องหมาย ; เรียกว่าอะไร

ข้อต่อไป

#11. การวาดรูปวงกลม หรือรูปสี่เหลี่ยมให้มีขนาดเท่ากันทั้งในด้านความยาวและความสูงใช้วิธีใด

ข้อต่อไป

#12. การสร้างวัตถุสี่เหลี่ยม / วงกลม วงรีหลายๆ ชิ้น ให้เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกัน จะใช้คําสั่งใด

ข้อต่อไป

#13. ถ้าต้องการเลือกข้อมูลที่พิมพ์ในเอกสาร Word แบบคอลัมน์ จะใช้คําสั่งใด

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดไม่ใช่ความสามารถของโปรแกรม Microsoft Excel

ข้อต่อไป

#15. ถ้าคุณต้องการผสานเซลล์ต่าง ๆ ให้เป็นเซลล์เดียวกันในส่วนของข้อความและจัดรูปแบบ จะใช้คําสั่งใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *