บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 20

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 20

Results

-

#1. การใช้คําสั่งให้แถวหรือคอลัมน์ในตารางหายไป แต่ไม่ได้ถูกลบคือข้อใด

ข้อต่อไป

#2. เราสามารถนํารูปภาพมาไว้ในเอกสารของ Excel ได้หรือไม่

ข้อต่อไป

#3. ถ้าเอกสารยังไม่ได้ผ่านการจัดเก็บในโปรแกรม Excel จะปรากฏตัวเลือกใด

ข้อต่อไป

#4. การเรียกชื่อเซลล์ใน Sheet ของโปรแกรม Excel เราจะเรียกได้อย่างไร

ข้อต่อไป

#5. Status Bar หมายถึงอะไร

ข้อต่อไป

#6. เครื่องหมายนี้ที่ปรากฏใน Shet ของโปรแกรม Excel เราเรียกว่าอะไร

ข้อต่อไป

#7. ในโปรแกรม Excel คําว่า RANGE หมายถึงอะไร

ข้อต่อไป

#8. การกําหนดช่วงข้อมูลทั้งแถว (Row) ใน Sheet จะทําได้โดยใช้คําสั่งใด

ข้อต่อไป

#9. การกําหนดช่วงข้อมูลทั้งคอลัมน์ (Column) ใน Sheet จะทําได้โดยใช้คําสั่งใด

ข้อต่อไป

#10. ถ้าต้องการกําหนดช่วงข้อมูล A10 ถึง C15 จะใช้คําสั่งใด

ข้อต่อไป

#11. เครื่องหมาย #### ปรากฏขึ้นในตารางของ Excel กรณีใด

ข้อต่อไป

#12. ข้อใดไม่ถูกต้องสําหรับการใช้โปรแกรม Excel

ข้อต่อไป

#13. การปรับความกว้างของคอลัมน์ให้เท่ากับขนาดของข้อมูลที่อยู่ภายใน ทําได้โดยใช้คําสั่งใด

ข้อต่อไป

#14. การแทรกแถวหรือลบแถว โดยการแทรกแถบใหม่ ณ ตําแหน่งเซลล์ที่เลือกไว้ เป็นการใช้คําสั่งใด

ข้อต่อไป

#15. เมื่อต้องการจัดรูปแบบในเซลล์ให้แสดงผลตัวเลขที่มีเครื่องหมาย , และทศนิยม 2 หลัก จะเลือกคําสั่งใดในช่อง Type

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *