บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 7

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 7

Results

-

#1. คอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว แบบพกกาได้ (Portable Computer) เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใด

ตอบ ค. Microcomputer
Microcomputer หรือคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. Personal Computers (PCs) เป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่เคลื่อนย้ายได้สะดวก เหมาะกับการใช้ใน
สํานักงานหรือใช้งานคนเดียว เช่นNotebook Computer, Pocketbook Computer, Portable Computer เป็นต้น
2. Workstations เป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่มีประสิทธิภาพสูง และราคาแพง ส่วนมากจะนํามาใช้ในงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน เช่น งานวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น

ข้อต่อไป

#2. คอมพิวเตอร์ขนาดใดต่อไปนี้ที่เหมาะสําหรับงานคาดคะเนอากาศ งานสํารวจอวกาศ งานทางด้านวิจัยที่ต้องการความเร็วสูงมาก

ตอบ ข. Supercomputer
Supercomputer เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สามารถจุข้อมูลได้เป็นจํานวนมากและมีความเร็วในการประมวลผลสูงมาก ซึ่งเหมาะสําหรับงานออกแบบขนาดใหญ่และซับซ้อนโดยเฉพาะงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เช่น การพยากรณ์อากาศ การสํารวจอวกาศ เป็นต้น

ข้อต่อไป

#3. ส่วนใดต่อไปนี้ในระบบคอมพิวเตอร์ที่เปรียบเสมือนสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีความ สามารถในการ จดจําข้อมูล และสามารถคํานวณและเปรียบเทียบได้

ตอบ ค. Processor
ตัวประมวลผล (The Processor) หรืออาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า หน่วยประมวลผลกลาง หรือซีพียู (CPU) หมายถึง สมองของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมและจัดการข้อมูล(Data) ที่ป้อนเข้ามาให้เป็นสารสนเทศ (Information)

ข้อต่อไป

#4. ส่วนใดต่อไปนี้ที่ทําหน้าที่ในการลําเลียงข้อมูลหรือตําแหน่งที่อยู่ของข้อมูลต่าง ๆ เพื่อกระทํากิจกรรมต่าง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์

ตอบ ง. Bus
บัส (Bus) หมายถึง วงจรไฟฟ้าซึ่งจะทําหน้าที่ส่งข้อมูลและข้อความระหว่างส่วนประกอบอื่นๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ โดยบัสนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ
1. บัสข้อมูล (Data Bus) ใช้สําหรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยความจําและไมโครโพรเซสเซอร์
2. บัสเลขที่อยู่ (Address Bus) ใช้เพื่อระบุตําแหน่งของหน่วยความจําที่จะนํามาใช้
3. บัสควบคุม (Control Bus) ใช้สําหรับส่งสัญญาณควบคุมไปยังหน่วยต่าง ๆ

ข้อต่อไป

#5. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้เป็น Input Device

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
Input Hardware เป็นอุปกรณ์ที่รับข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์โดยการป้อนข้อมูลจากผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ได้แก่ Keyboard, Mouse, Trackball, Scanning Devices, Fax Machines และImage Scanners ส่วน Plotter จัดเป็น Output Hardware และ Modem จัดเป็น Communication Devices

ข้อต่อไป

#6. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ที่มีการแสดงผลออกมาในรูปของ Soft Copy

ตอบ ง. Display Screen
การนําเสนอผลข้อมูล (Output) แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
1. Soft Copy เป็นแฟ้มสําเนาชั่วคราวที่จะแสดงผลออกมาในรูปของจอภาพเช่น จอคอมพิวเตอร์
2. Hard Copy เป็นแฟ้มสําเนาถาวรที่จะแสดงผลออกมาในรูปของกระดาษเช่น เครื่องพิมพ์

ข้อต่อไป

#7. แผ่นดิสก์ที่มีความจุ 1.44 MB สามารถบันทึกตัวอักขระต่าง ๆ ได้สูงสุดประมาณกี่ตัว

ตอบ ข. 1.44 ล้านตัวอักษร

1 Megabyte (MB) จะมีความจุของข้อมูลประมาณ 1 ล้านไบต์ หรือ 1 ล้านตัวอักษร ∴ 1.44 MB
สามารถบันทึกได้ 1.44 ล้านตัวอักษร

ข้อต่อไป

#8. ท่านคิดว่าโทรศัพท์มือถือ จัดเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใด

ตอบ ค. Microcomputer
พีดีเอ (PDA – Personal Digital Assistant) เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กมากสามารถวางอยู่บนฝ่ามือเพียงมือเดียว และใช้อีกมือถือปากกาที่เรียกว่า “สไตล์ลัส” (Stylus) เขียนข้อความบนจอเพื่อป้อนข้อมูลเข้าสู่เครื่อง โดยในปัจจุบันเราสามารถใช้พีดีเอต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ตและบางรุ่นยังสามารถใช้ฟังเพลงMP3หรือใช้เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ด้วยซึ่งพีดีเอจัดอยู่ในกลุ่มไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer)

ข้อต่อไป

#9. พิจารณาหน่วยที่วัดความเร็วต่อไปนี้ จงเรียงลําดับหน่วยความเร็วจากน้อยไปหามาก

ตอบ ง. Millisecond Microsecond Nanosecond Picosecond
ความเร็วในการประมวลผลข้อมูลแบบ Fractions of A Second เป็นความเร็วในการทํางานของ Machine Cycle จนสมบูรณ์ ซึ่งจะใช้หน่วยวัดดังนี้ (วัดจากความเร็วต่ําสุดไปจนถึงความเร็วสูงสุด)
1.Millisecond (1/1,000)
2. Microsecond (1/1,000,000)
3. Nanosecond (1/1,000,000,000)
4. Picosecond (1/1,000,000,000,000)

ข้อต่อไป

#10. อุปกรณ์ในข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่ใช้ในธุรกิจที่มีการซื้อขายสินค้า

ตอบ ค. Magnetic Ink Character Reader
MICR (Magnetic Ink Character Reader) คือ อุปกรณ์ที่ใช้สําหรับงานธนาคารเพื่อตรวจสอบตัวอักษรที่อยู่ตําแหน่งล่างสุดของเช็คอุปกรณ์ชนิดนี้จะช่วยทําให้การดําเนินงานของธนาคารมีความรวดเร็วและคล่องตัวมากขึ้น

ข้อต่อไป

#11. เบราว์เซอร์ที่มาพร้อม Windows 10 คือ

ข้อต่อไป

#12. คําสั่งใดใน word ที่ทําให้ตัวอักษรกระจายซ้ายขวา

ข้อต่อไป

#13. หาค่าเฉลี่ยในไมโคซอฟต์ เอ็กเซลล์ ต้องกดตัวไหน

ข้อต่อไป

#14. บัตรรถไฟ ใช้การอ่านข้อมูลแบบใด

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดเป็นประเภทของโดเมนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *