บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 9

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 9

Results

-

#1. ผู้ใดกระทําด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปกติได้ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินกี่ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

เฉลย ข้อ ค. แนวคิด มาตรา ๑๐ จําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ข้อต่อไป

#2. ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์คืออะไร

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลเบื้องต้น

ข้อต่อไป

#4. ตําแหน่งที่แถวและสดมภ์ตัดกัน เรียกว่าอะไร

ข้อต่อไป

#5. การเปลี่ยนชื่อSheet 1 ทําได้โดยวิธีใด

ข้อต่อไป

#6. ถ้าเปรียบเทียบโครงสร้างข้อมูลกับ EXCEL จํานวนข้อมูลในแนวตั้ง (Column) ของ EXCEL ถือจํานวนของอะไรในโครงสร้างข้อมูล

ข้อต่อไป

#7. ถ้าเปรียบเทียบโครงสร้างข้อมูลกับ EXCEL จํานวนข้อมูลในแนวนอน (Row) ของ EXCEL ถือจํานวนของอะไรในโครงสร้างข้อมูล

ข้อต่อไป

#8. ชุดคําสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เรียกว่าอะไร

ข้อต่อไป

#9. โปรแกรมที่ใช้ในการวาดรูปภาพ แก้ไขรูปภาพ และตกแต่งภาพให้สวยงามได้คือข้อใด

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ได้ถูกที่สุด

ข้อต่อไป

#11. รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่าย เรียกว่าอะไร

ข้อต่อไป

#12. รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือแบบใด

ข้อต่อไป

#13. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สารสนเทศ

ข้อต่อไป

#14. เมื่อต้องการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตที่บ้าน จะต้องทําการติดต่อขอใช้บริการในข้อใด

ข้อต่อไป

#15. ลักษณะการใช้งานของพอร์ตหมายเลข 80 คือข้อใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *