บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1

Results

-

#1. ข้อใดเขียนถูกต้องทุกคำ

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดอ่านถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. คำในข้อใดอ่านผิด

ข้อต่อไป

#4. ข้อความต่อไปนี้ใช้โวหารใดในการเขียน
“นิยามความรักของแต่ละคนล้วนแล้วแต่ต่างกันไปตามแบบฉบับของตนเอง ความรักคือการให้ ความรักคือเข้าใจความรักคือสิ่งสวยงาม เป็นต้น อย่างไรก็ตามความรักก็เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตใจของคนบนโลกให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข”

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดใช้การเขียนแบบพรรณนาโวหาร

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดเรียงลำดับความได้ถูกต้อง
1. ย่อมสามารถรักษาวัฒนธรรมทางสังคมของท้องถิ่นนั้น ๆ ได้
2. โดยการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภูมิปัญญา
3. ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นรากเหง้าวัฒนธรรม
4. ท้องถิ่นใดสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาให้ลูกหลานได้สืบทอด

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดเป็นคำประสม

ข้อต่อไป

#8. คำในข้อใดต่างจากข้ออื่น

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดไม่มีคำซ้อน

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดเป็นคำสมาส

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *