บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 4

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 4

Results

-

#1. ข้อใดเป็นประโยคกรรม

#2. ข้อใดเป็นประโยคความรวม

ข้อต่อไป

#3. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยค

ข้อต่อไป

#4. คำกริยาในข้อใดเป็นคำกริยาหลักของประโยคต่อไปนี้
ข่าวคราวที่ปรากฏเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลรับน้องใหม่กลายเป็นประเด็นที่คนทั่วไปสนใจกันมาก

ข้อต่อไป

#5. ข้อความใดใช้ภาษาเหมาะสมกับการทำรายงานทางวิชาการมากที่สุด

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดใช้ราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. คำว่า “ล้าง” ในข้อใดมีความหมายต่างจากข้ออื่น

ข้อต่อไป

#8. คำในข้อใดเมือเติมในช่องว่างแล้วแสดงว่าผู้พูดแน่ใจ “คุณจะไปทัศนศึกษาพรุ่งนี้ ………….”

ข้อต่อไป

#9. คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดมีความหมายแฝงในด้านลบอย่างชัดเจนที่สุด

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดใช้คำเชื่อมผิด

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดใช้สำนวนภาษาได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#12. ประโยคใดไม่มีข้อบกพร่องในการใช้ถ้อยคำ

ข้อต่อไป

#13. ข้อใดใช้สำนวนถูกต้อง

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดใช้ภาษาได้กะทัดรัด

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดเรียงลำดับคำได้ถูกต้อง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *