บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 6

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 6

Results

-

#1. มะละกอ แตงโม ทับทิม จงหาข้อที่ความสัมพันธ์กับโจทย์กำหนด

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดใช้คำทับศัพท์เขียนถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดใช้คำไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดใช้วรรณยุกต์ผิด

ข้อต่อไป

#6. คำในข้อใดมีลักษณะโครงสร้างของพยางค์เหมือนกัน

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดเป็นคำไวพจน์ทุกคำ

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดไม่มีเสียงวรรณยุกต์โท

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะที่เป็นอักษรต่ำทุกคำ

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดใช้เสียงสระเหมือนกับคำว่า “ส่วนตัว”

ข้อต่อไป

#11. คำทุกคำในข้อใดมีเสียงพยัญชนะต้นควบกล้ำ

ข้อต่อไป

#12. คำทุกคำในข้อใดออกเสียงสระยาวทุกพยางค์

ข้อต่อไป

#13. ประธานควรจะทำอย่างไรเพื่อให้กรรมการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและความสนใจในประเด็นการประชุม

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดใช้ภาษาระดับทางการ

ข้อต่อไป

#15. คำขวัญข้างล่างผู้พูดมีวัตถุประสงค์อย่างใด
“สมัครไปทำงานเมืองนอก กลัวถูกหลอกดูให้ดี
คัดเลือกให้ถ้วนถี่ ต้องเลือกที่มีทะเบียน”

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *