บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 7

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 7

Results

-

#1. ข้อใดภาษาที่มีระดับแตกต่างจากข้ออื่น

ข้อต่อไป

#2. คำกล่าวนี้ ผู้เขียนชี้ให้เห็นความสำคัญของเรื่องใด

#3. เหตุใดผู้เขียนจึงกล่าวว่า “ดอกไม้ที่มีค่ามากที่สุด” คือดอกไม้ที่มีผู้นำไปวางไว้บนหลุมศพ”

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดมีความหมายตรงกับข้อความข้างต้นมากที่สุด

#5. จากข้อความข้างต้น “พ่อ” ต้องการสอนอะไร

ข้อต่อไป

#6. ผู้เขียนไม่ได้ใช้กลวิธีใดในข้อความข้างต้น

ข้อต่อไป

#7. การที่พระสงฆ์ตักเตือนกันเองในเรื่องการรักษาความประพฤติในวันออกพรรษานั้นตรงกับคำว่าอะไร

ข้อต่อไป

#8. แนวคิดในข้อใดตรงกับคำประพันธ์ข้างต้นมากที่สุด

ข้อต่อไป

#9. คำประพันธ์ข้างต้นนี้ที่ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องใด

ข้อต่อไป

#10. สำนวนใดใช้กล่าวเพื่อเตือนสติ

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดแสดงหน้าที่ของ “อาจารย์” ได้ตรงที่สุด

ข้อต่อไป

#12. ข้อความเกี่ยวกับบทมงคลสูตรข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#13. ข้อใดมีโครงสร้างพยางค์ต่างกับข้ออื่น

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดแสดงอุปนิสัยของผู้กล่าวได้เด่นชัดที่สุด

ข้อต่อไป

#15. ข้อความข้างต้นผู้เขียนเรียงลำดับการแสดงเหตุผลอย่างไร

#16. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความข้างต้น

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *