บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 9

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 9

Results

-

#1. ข้อใดแสดงเจตนาในการส่งสารต่างกับข้ออื่น
1) บ้านเมืองสะอาด ประชาชาติปลอดโรค
2) ทิ้งขยะไม่เลือกที่ หมดราศีไปทั้งเมือง
3) คัดขยะแยกใส่ถุง วางข้างถังตั้งรอเก็บ
4) สะอาดกายเจริญวัย สะอาดใจเจริญสุข

ข้อต่อไป

#2. พระวิกรมาทิตย์และพระราชบุตรจะบรรลุจุดมุ่งหมายนำเวตาลมาให้โยคีได้จะต้องมั่นคงในหลักปฏิบัติสำคัญที่สุดประการใด

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดเรียงลำดับข้อความได้เหมาะสม
1) ดังหลักฐานภาพและสลักบนแผ่นหินที่ปราสาทหินนครธมกัมพูชา
2) การนำวัวควายมาใช้แรงงานเกิดขึ้นไม่น้อยกว่าห้าพันปีมาแล้ว
3) หากไม่มีวัวควายมาลากไถ ก็คงจะไม่มีใครคิดถึงการใช้แรงงานอื่นๆ
4) การใช้แรงงานวัวควายจึงเป็นจุดเปลี่ยนของพัฒนาการด้านแรงงาน

ข้อต่อไป

#4. เหง่งหงั่งระฆังเสนาะสนั่น ระยะพรรษวัสสา
คำประพันธ์ข้างต้นมีครุและลหุตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดใช้ภาพพจน์แบบบุคคลวัต

#6. ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของผู้เขียนคำประพันธ์ข้างต้น

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดใช้คำว่า “น้อง” ในความหมายตรง

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดมีคำสมาสที่ไม่มีสนธิ

คำตอบที่ถูกต้องคือ 3 คำอธิบาย ตัวเลือกข้อ 3 “มิจฉาทิฐิ ประชากร อาชญากรรม” เป็นคำสมาสที่ไม่มีสนธิ
ตัวเลือกข้อ 1 คำว่า ศาสตราจารย์ เป็นคำสนธิ (ศาสตรา อาจารย์)
ตัวเลือกข้อ 2 คำว่า ปรมาณู เป็นคำสนธิ (ปรม อณู)
ตัวเลือกข้อ 4 คำว่า กุศโลบาย เป็นคำสนธิ (กุศล อุบาย)

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยวมากที่สุด (ไม่นับเสียงซ้ำ)

คำตอบที่ถูกต้องคือ 3 คำอธิบาย ตัวเลือกข้อ 3 มีเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยวมากที่สุด (พยัญชนะเดี่ยว หมายถึง พยัญชนะตัวเดียวที่ไม่ประสมกับพยัญชนะอื่นๆ)
คือมี 8 แห่ง ได้แก่ สอง, อัง, คิด, ภัก, ดี, เป็น, ที่, รัก

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์เหมือนคำ "ขดลวด" ทุกคำ

คำตอบที่ถูกต้องคือ 4 คำอธิบาย ตัวเลือกข้อ 4 มีเสียงวรรณยุกต์เอกและโทเหมือนคำว่า “ขดลวด” ทั้ง 3 คำ คือ สร่างไข้, ปกป้อง, จะแจ้ง
ตัวเลือกข้อ 1 มีเสียงวรรณยุกต์เอก, โท 1 เดียว คือ อบอ้าว
ตัวเลือกข้อ 2 มีเสียงเอก, โท 1 คำ คือ แจ่มจ้า
ตัวเลือกข้อ 3 มีเสียงเอก, โท 1 คำ คือ ข่าวล่า

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดจำเป็นต้องใช้คำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

คำตอบที่ถูกต้องคือ 1 คำอธิบาย ตัวเลือกข้อ 1 จำเป็นต้องใช้คำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ เพราะ เกียร์อัตโนมัติ ยังไม่มีคำภาษาไทยที่ใช้แทน
ตัวเลือกข้อ 2 “เข้าคิว” ภาษาไทยใช้คำว่า “เข้าแถว”
ตัวเลือกข้อ 3 “เบอร์” ภาษาไทยใช้คำว่า “หมายเลข”
ตัวเลือกข้อ 4 “โหวต” ภาษาไทยใช้คำว่า “ลงคะแนน”

ข้อต่อไป

#12. ข้อใดไม่มีคำภาษาต่างประเทศ

คำตอบที่ถูกต้องคือ 4 คำอธิบาย ตัวเลือกข้อ 4 ไม่มีคำภาษาต่างประเทศ เพราะทุกคำเป็นคำในภาษาไทย และสะกดตรงตามมาตรา
ตัวเลือกข้อ 1 คำว่า “ถนน” เป็นภาษาเขมร
ตัวเลือกข้อ 2 คำว่า “มาลัย” มาจากคำว่า “มาลย์” เป็นภาษาสันสกฤต
ตัวเลือกข้อ 3 คำว่า “รูปร่าง” เป็นภาษาบาลีสันสกฤต

ข้อต่อไป

#13. การเขียนรายงานทางวิชาการเรื่อง "น้ำดีและน้ำเสีย" ควรจัดลำดับโครงเรื่องตามข้อใด
ก. น้ำเสียมีโทษอย่างไร
ข. วิธีกำจัดน้ำเสียและรักษาน้ำดีทำอย่างไร
ค. น้ำดีคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร
ง. น้ำดีกลายเป็นน้ำเสียเพราะอะไร
จ. น้ำเสียมีกี่ประเภท อะไรบ้าง

คำตอบที่ถูกต้องคือ 4 คำอธิบาย ควรมีการจัดลำดับโครงเรื่องให้มีการเรียงลำดับที่ไม่สับสน คือ ค. ง. จ. ก. ข. ค. น้ำดีคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ง. น้ำดีกลายเป็นน้ำเสียเพราะอะไร จ. น้ำเสียมีกี่ประเภท อะไรบ้าง ก. น้ำเสียมีโทษอย่างไร ข. วิธีกำจัดน้ำเสียและรักษาน้ำดีทำอย่างไร

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดควรเป็นคำนำของบทความเรื่อง "การเลือกใช้คำในการสื่อสาร"

คำตอบที่ถูกต้องคือ 1 คำอธิบาย ตัวเลือกข้อ 1 ควรเป็นคำนำของบทความ เพราะเรื่อง “การเลือกใช้คำในการสื่อสาร” เพราะมีคำว่า “ต้องรู้จักเลือกใช้คำ”
ตัวเลือกข้อ 2 เป็นการบอกความหมายของคำที่นำมาใช้ในการสื่อสาร
ตัวเลือกข้อ 3 ควรเป็นเนื้อเรื่อง
ตัวเลือกข้อ 4 ควรเป็นบทสรุป

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดเป็นเจตนาของผู้เขียนข้อความ

คำตอบที่ถูกต้องคือ 3 คำอธิบาย ตัวเลือกข้อ 3 “ชี้แจงให้ตระหนักถึงผลแห่งกรรม” เป็นเจตนาของผู้เขียนข้อความข้างต้น สังเกตได้จากข้อความที่ว่า “…ประกอบกรรมชั่วลงไปแล้ว เขาจะต้องชดใช้หนี้กรรมที่เขาทำไว้ให้เหมาะสมกับสัดส่วนแห่งกรรมนั้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้”

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *