บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้านครหลวง ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 10

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้านครหลวง ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 10

Results

-

#1. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของการไฟฟ้านครหลวง

ข้อต่อไป

#2. การไฟฟ้านครหลวง ตั้งอยู่เขตใดในกรุงเทพมหานคร

ข้อต่อไป

#3. การไฟฟ้านครหลวง ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.ใด

ข้อต่อไป

#4. การไฟฟ้านครหลวง เป็นหน่วยงานประเภทใด

ข้อต่อไป

#5. สร้างสรรค์นวัตกรรม ขับเคลื่อนระบบพลังงานอัจฉริยะ เพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร คือสิ่งใดของ กฟน.

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดคือภารกิจของ กฟน.

ข้อต่อไป

#7. ประเด็นยุทธศาสตร์ กฟน. มีกี่ข้อ

ข้อต่อไป

#8. ประธานกรรมการการไฟฟ้านครหลวง คือใคร

ข้อต่อไป

#9. “นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด” ตรงกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อใด?

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์การไฟฟ้านครหลวงปี 2563 – 2565

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *