บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้านครหลวง ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 4

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้านครหลวง ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 4

Results

-

#1. ข้อใดกล่าวถึงธุรกิจได้ถูกต้อง.

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดคือความสำคัญของธุรกิจที่มีต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกคน.

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดคือความสำคัญของธุรกิจที่มีต่อชีวิต สังคมและประเทศชาติ.

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของธุรกิจ.

ข้อต่อไป

#5. วัตถุประสงค์หลักของธุรกิจคือต้องการกำไรส่วนองค์กรทางภาครัฐมีวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญที่สุดในข้อใด.

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดจัดกลุ่มประเภทของธุรกิจได้ถูกต้อง.

ข้อต่อไป

#7. ธุรกิจแบ่งตามกิจกรรมดำเนินงานของธุรกิจได้ 3 ประเภทคือข้อใด.

ข้อต่อไป

#8. ธุรกิจที่ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตสินค้าได้แก่ข้อใด.

ข้อต่อไป

#9. ธุรกิจในข้อใดเปรียบได้เหมือนกับเป็นพ่อค้าคนกลางที่นำสินค้าจากผู้ผลิตมาจำหน่ายต่อให้ผู้บริโภค.

ข้อต่อไป

#10. ธุรกิจในข้อก่อนหน้านี้หมายถึงข้อใดบ้าง.

ข้อต่อไป

#11. แฟรนไชส์ หมายถึงข้อใด.

ข้อต่อไป

#12. ธุรกิจประเภทการให้บริการเน้นอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคในด้านการดำเนินชีวิตประจำวันได้แก่ข้อใด.

ข้อต่อไป

#13. ข้อใดคือธุรกิจแบ่งตามรูปแบบของการประกอบการตามกฏหมาย.

ข้อต่อไป

#14. ข้อดีของธุรกิจประเภทกิจการคนเดียวคือข้อใด.

ข้อต่อไป

#15. ธุรกิจมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกันลงทุนโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรร่วมกันมีความเสี่ยงในการขาดทุนน้อยกว่ากิจการคนเดียวแต่มีข้อเสียคืออาจเกิดความขัดแย้งระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนและรับผิดชอบ หนี้สินไม่จำกัดจำนวนหมายถึงข้อใด.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *