บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้านครหลวง ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 5

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้านครหลวง ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 5

Results

-

#1. เป็นธุรกิจที่มีผู้จัดตั้งตั้งแต่ 7 คนขึ้นไปเข้าชื่อกันจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิด้วยความสมัครใจแบ่งเงินทุนออกเป็นหุ้นๆเท่าๆกันซึ่งผู้ถือหุ้นจะรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบตามมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ หมายถึงข้อใด

ข้อต่อไป

#2. ธุรกิจประเภทบริษัทจำกัดมีข้อดีคือมีความมั่นคงทางการเงินสูง ข้อเสียหมายถึงข้อใด.

ข้อต่อไป

#3. เป็นธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปรวมเข้าชื่อด้วยความสมัครใจดำเนินงานโดยยึดหลักประชาธิปไตยบริการและช่วยเหลือสมาชิกหมายถึง.

ข้อต่อไป

#4. เป็นธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นด้วยทุนทั้งหมดของรัฐบาลหรือรัฐบาลมีทุนมากกว่าร้อยละ 50มีข้อดีช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นเป็นแหล่งรายได้ของรัฐและยังควบคุมสินค้าบางตัวที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพข้อเสียคือภาคเอกชนหมดโอกาสที่จะลงทุนหมายถึงข้อใด

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบที่ช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ดำเนินต่อไปได้.

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดคือองค์ประกอบที่สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ.

ข้อต่อไป

#7. เพราะเหตุใดธุรกิจต่างๆจึงต้องมีการจัดทำโฆษณา.

ข้อต่อไป

#8. ถ้านักเรียนมีคู่แข่งทางธุรกิจจะทำอย่างไรเพื่อให้สินค้าและบริการของตนเองเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากกว่า.

ข้อต่อไป

#9. .ธุรกิจช่วยลดปัญหาอาชญากรรมได้อย่างไร.

ข้อต่อไป

#10. คุณลักษณะที่จะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ตรงกับข้อใด.

ข้อต่อไป

#11. .ข้อใดแสดงให้เห็นถึงการมีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ.

ข้อต่อไป

#12. การโฆษณาทำให้การกระจายสินค้าไปถึงละตรงกลุ่มเป้าหมายทำได้ตามข้อใด.

ข้อต่อไป

#13. ข้อใดคือหน้าที่ของธุรกิจ.

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดคือคุณลักษณะที่สำคัญของผู้ประกอบธุรกิจ.

ข้อต่อไป

#15. ธุรกิจหมายถึงข้อใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *