บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้านครหลวง ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 6

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้านครหลวง ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 6

Results

-

#1. ข้อใดเป็นความสำคัญของธุรกิจ

ข้อต่อไป

#2. องค์ประกอบธุรกิจข้อใดเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ

ข้อต่อไป

#3. กลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญมากต่อธุรกิจคือข้อใด

ข้อต่อไป

#4. การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงทาสัญญาร่วมลงทุนร่วมกันตรงกับรูปแบบข้อใด

ข้อต่อไป

#5. “ชาวเรือออกทะเลหาปลา” จัดเป็นลักษณะประกอบการข้อใด

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดคือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการประกอบธุรกิจแบบเจ้าของคนเดียว

ข้อต่อไป

#8. ข้อเสียของการประกอบการโดยห้างหุ้นส่วนสามัญ

ข้อต่อไป

#9. ความหมายของการประกอบการข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อต่อไป

#10. คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่สำคัญที่สุดคือข้อใด

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดจัดเป็นจรรยาบรรณต่อลูกค้า

ข้อต่อไป

#12. “การขายตัดราคา” ขัดกับจรรยาบรรณของผู้ประกอบการข้อใด

ข้อต่อไป

#13. “กาแฟลดนํ้าหนักเพรียว สามารถลดนํ้าหนักได้ 5 กิโลกรัม ภายใน 1 สัปดาห์” ขัดกับจรรยาบรรณของผู้ประกอบการข้อใด

ข้อต่อไป

#14. ผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการคัดเลือกพนักงานได้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน คือข้อใด

ข้อต่อไป

#15. สถาบันที่มีคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปทำงานร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์เดียวกันมีความหมายตรงกับข้อใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *