บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้านครหลวง ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 7

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้านครหลวง ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 7

Results

-

#1. การนำวัตถุดิบหรือทรัพยากรธรรมชาติมาแปรสภาพตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดไม่ใช่บทบาทขององค์กรธุรกิจ

ข้อต่อไป

#3. โครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพสาหรับธุรกิจขนาดเล็กคือข้อใด

ข้อต่อไป

#4. การบริหาร(Administration) ที่เป็นระดับการกำหนดนโยบายมักนิยมใช้สำหรับการบริหารงาน ประเภทใด

ข้อต่อไป

#5. ผู้ที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการแบ่งออกได้เป็นกี่ระดับ

ข้อต่อไป

#6. โครงสร้างองค์กรแบ่งออกเป็นกี่ลักษณะ

ข้อต่อไป

#7. การห้ามสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม คือข้อใด

ข้อต่อไป

#8. การกำหนดทางในการดำเนินงานและกิจกรรมล่วงหน้าตามเป้าหมายขององค์การคือข้อใด

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดต่อไปนี้คือ สิทธิที่จะออกคำสั่งในการบริหารงาน

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดต่อไปนี้เป็น “จริยธรรมของผู้ประกอบการที่มีต่อสิ่งแวดล้อม”

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริยธรรมของผู้ประกอบการ

ข้อต่อไป

#12. ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริยธรรมของนักธุรกิจต่อคู่แข่งขัน

ข้อต่อไป

#13. ขายสินค้าและบริการในราคาที่ยุติธรรมเป็นจริยธรรมของใคร

ข้อต่อไป

#14. “แผนธุรกิจ” หมายถึงอะไร

ข้อต่อไป

#15. การพบข้อผิดพลาดนำไปแก้ไขปรับปรุงได้้ตรงกับลักษณะการจัดทำแผนธุรกิจข้อใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *