บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้านครหลวง ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 8

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้านครหลวง ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 8

Results

-

#1. “ภายใน 1 เดือน จำหน่ายได้ 300,000 บาท” ตรงกับวัตถุประสงค์ข้อใด

ข้อต่อไป

#2. ส่วนสำคัญที่สุดของแผนธุรกิจคือข้อใด

ข้อต่อไป

#3. “ผู้บริโภครักษ์สุขภาพ” จัดเป็นสถานการณ์ข้อใดของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดจัดเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก

ข้อต่อไป

#5. “คู่แข่งขันเพิ่มมากขึ้น” จัดเป็นการวิเคราะห์ SWOT ข้อใด

ข้อต่อไป

#6. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทจำกัด

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดต่อไปนี้เป็นความหมายของภาษีอากร

ข้อต่อไป

#9. กิจการใดต่อไปนี้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข้อต่อไป

#10. การจ้างแรงงานต้องทำอยางไรจึงจะสมบูรณ์

ข้อต่อไป

#11. ร้านรามค้าปลีก มียอดซื้อสินค้าประจำเดือนมิถุนายน 2548 จำนวน 50,000 บาท ยอดขายสินค้า 70,000 บาท อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ดังนั้นร้านรามค้าปลีกจะต้องชำระเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ได้รับคืนเงินภาษีจำนวนเท่าใด

ข้อต่อไป

#12. ร้านเสริมสวยชลดาจ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลืองและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน 65,000 บาท รายได้ค่าบริการมีจำนวน 45,000 บาท อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ดังนั้นร้านเสริมสวยชลดา จะต้องชำระเงินภาษีมูลค่าเพิ่มหรือได้รับคืนเงินภาษีจำนวนเท่าใด

ข้อต่อไป

#13. เงินได้พึงประเมิน มาตรา 40(1) คือข้อใด

ข้อต่อไป

#14. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#15. ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน .พศ. 2541 เวลาทำงานปกติในหนึ่งสัปดาห์ไม่เกินกี่ชั่วโมง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *