บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้านครหลวง ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 9

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้านครหลวง ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 9

Results

-

#1. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจ้างแรงงานเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดเป็นความหมายของความพอเพียง

ข้อต่อไป

#3. นักเรียนออมเงินด้วยการฝากธนาคารทุกเดือนตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#4. นักเรียนจัดทำโครงการจำหน่ายขนมปังปิ้ง” โดยเลือกขนมปังที่มีคุณภาพมาจำหน่าย ตรงกับการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงข้อใด

ข้อต่อไป

#5. จุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดของธุรกิจ คืออะไร ?

ข้อต่อไป

#6. ธุรกิจในข้อใดเป็นธุรกิจบริการทั้งหมด?

ข้อต่อไป

#7. ห้างโลตัส เป็นธุรกิจประเภทใด ?

ข้อต่อไป

#8. สินค้าส่งออกของประเทศไทย มักเป็นผลิตภัณฑ์จากธุรกิจประเภทใด?

ข้อต่อไป

#9. กิจการธุรกิจรูปแบบใดต้องมีผู้ก่อตั้ง 7 คนขึ้นไป?

ข้อต่อไป

#10. กิจการในข้อใดไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ?

ข้อต่อไป

#11. ธุรกิจข้อใดจัดอยู่ในรูปของบริษัทมหาชนจำกัด ?

ข้อต่อไป

#12. กิจการใดมีหลักการบริหารแบบประชาธิปไตย โดยผู้ถือหุ้น 1 คนออกเสียงในการบริหารงานได้ 1 เสียง?

ข้อต่อไป

#13. ในประเทศไทยมีธุรกิจรูปแบบใดมากที่สุด ?

ข้อต่อไป

#14. ธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ?

ข้อต่อไป

#15. ธุรกิจในข้อใดไม่ใช่ธุรกิจแฟรนไชส์ ?

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *